https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย นางสาวณฤดี ฉิมวิเศษ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายยุทธเดช สกุลทอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
 กิจกรรมหน้าแรก

พิธีมุทิตาสักการะ article
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
เทศกาลตรุษจีน
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงาน
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ
ต้อนรับคณะดูงาน
งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ทำบุญสำนักงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ประชุมสภา
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร.
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันวชิราวุธ
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
นายกลงพื้นที่
พิธีถวายผ้าพระกฐิน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ประชุมสภา
วันพระราชทานธงชาติ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข"
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี
ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สื่อมวลชน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการช่วยเหลือประชาชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียเทศบาลบางเสร่
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในโรงเรียน
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ประชุมสภา
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว
กิจกรรมกีฬาภายในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสร่
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา
แห่เทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น
พิธีปิดโครงการ ซัมเมอร์แคมป์
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในท่อใยหิน
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา โครงการที่ขอรับเงินอุดเหนุน
โครงการซัมเมอร์ แคมป์
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
โครงการ รักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการสายใยรักครอบครัว
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มอบนโยบาบการปฏิบัติงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการค่ายเยาวชน รักเรียนรักรู้
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
การประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอาชีพด้านศิลปะ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ประชุมเสริมสร้างธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริตฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ