https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ

 วันที่ 17 มกราคม 2567

เวลา 09.00 น.
- พ.อ.จักรพงศ์ พันธ์ุมงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ(ท.) , พ.อ.หญิง ปวีณา ญาณประภาส หน.ฝ่ายนโยบายแผน , พ.ต.จุลรี นามฝาง รอง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน , นายประจักษ์ ศรีจินดา รองนายกเทศมนตรี ทต.บางเสร่ และ น.ส.สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทต.บางเสร่ ร่วมการประชุมแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ และการแถลงผลการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับตำบล" ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 402-403
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.)
-หัวข้อชี้แจงดังนี้
1. ประเมินสภาพปัญหาทั้ง 17 ประเด็น ที่มีในพื้นที่ตำบล พร้อมทั้งระบุความรุนแรงของปัญหาให้ชัดเจน
2. กำหนดแนวทางความคิดและวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ทั้งระยะ 1 ปี และระยะ 1-3 ปี พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยรับผิดชอบร่วม
3. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยรับผิดชอบร่วมพร้อมทั้งความต้องการงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
4. แนวทางการดำเนินการ/การขับเคลื่อน
- การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียยร้อย
 กิจกรรมหน้าแรก

พิธีมุทิตาสักการะ article
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
เทศกาลตรุษจีน
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงาน
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันเด็กแห่งชาติ
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ทำบุญสำนักงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ประชุมสภา
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร.
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันวชิราวุธ
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
นายกลงพื้นที่
พิธีถวายผ้าพระกฐิน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ประชุมสภา
วันพระราชทานธงชาติ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข"
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี
ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สื่อมวลชน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการช่วยเหลือประชาชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียเทศบาลบางเสร่
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในโรงเรียน
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ประชุมสภา
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว
กิจกรรมกีฬาภายในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสร่
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา
แห่เทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น
พิธีปิดโครงการ ซัมเมอร์แคมป์
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในท่อใยหิน
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา โครงการที่ขอรับเงินอุดเหนุน
โครงการซัมเมอร์ แคมป์
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
โครงการ รักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการสายใยรักครอบครัว
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มอบนโยบาบการปฏิบัติงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการค่ายเยาวชน รักเรียนรักรู้
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
การประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอาชีพด้านศิลปะ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ประชุมเสริมสร้างธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริตฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ