https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันที่ 29/03/2024   08:28:24

 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

บริเวณหาดบางเสร่ อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่  26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 .

ณ วัดบางเสร่คงคาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี

.....................................................

                        วันศุกร์ที่  26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 . ณ วัดบางเสร่คงคาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3             

1.      ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อประกอบการศึกษาออกแบบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี ครั้งที่ 3

2.      ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้ร่วมการการประชุมประกอบไปด้วย นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเสร่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ พนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ และประชาชน ผู้ประกอบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตตำบลบางเสร่

3.      ผลจากการมีส่วนร่วม

กรมเจ้าท่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดบางเสร่ในเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่ชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อนการดำเนินโครงการซึ่งมีผลกระทบกับหลายๆ ส่วน จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดบางเสร่ และกำหนดแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการใช้งานของชายหาด ซึ่งมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว 2 ในปี  2565 และ 2566

จากการประชุมฯ ครั้งที่ 3 มีผู้เห็นด้วยกับการเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 79.3 และมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วต้องมีการติดตามดูแลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา และเมื่อแล้วเสร็จต้องติดตามดูแลประเมินผลต่อเนื่องด้วย

2. เป็นโครงการที่ดี และควรเสริมทรายเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

3. ควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนการดำเนินการก่อสร้างด้วย

4. ให้มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการ ทั้งด้านบวกและด้านลบ จากหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากการศึกษาของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลที่รับรู้ร่วมกัน

5. ควรเพิ่มความกว้างของชายหาดจากเดิม 40 เมตร เป็น 100 เมตร

6. การถมทรายอย่าถมทรายจนลึกมาก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อคนเล่นน้ำ ขอให้พิจารณาออกแบบให้ดีและเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม

7. กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม และดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงเวลา

8. ขอให้ออกแบบป้ายและประติมากรรมให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่บางเสร่

4.      การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอส ที เอส

กรีน จำกัด และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ได้นำเสนอโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และเมื่อมีผู้เห็นด้วยในการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการนี้แล้ว กรมเจ้าท่าจักได้ดำเนินโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมของประชาชนไปปรับปรุง และเพิ่มเติมในโครงการต่อไปด้วย
กิจกรรมหน้าแรก

ประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี 2567 วันที่ 18/04/2024   10:03:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 05/04/2024   13:18:02
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   14:54:42
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   13:56:29
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 03/04/2024   13:34:27
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 01/04/2024   14:30:05
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ วันที่ 01/04/2024   10:21:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 28/03/2024   14:42:35
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   16:22:36
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27/03/2024   16:25:09
การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   15:40:36
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 26/03/2024   14:26:57
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) วันที่ 22/03/2024   16:28:08
นายกลงพื้นที่ วันที่ 22/03/2024   16:17:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 22/03/2024   16:15:06
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 27/03/2024   16:25:44
MOI Waste Bank Week วันที่ 20/03/2024   08:51:18
วันท้องถิ่นไทย วันที่ 27/03/2024   16:26:30
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   14:02:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   13:50:55
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 14/03/2024   15:52:23
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 20/03/2024   10:51:30
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1 วันที่ 07/03/2024   11:44:31
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 23/02/2024   12:33:37
งานคล้ายวันมรณภาพทองอยู่ จันทสาโร ปีที่ 52 วันที่ 23/02/2024   12:31:09
พิธีมุทิตาสักการะ วันที่ 20/02/2024   09:04:45
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 13/02/2024   10:33:00
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 09/02/2024   12:11:06
เทศกาลตรุษจีน วันที่ 09/02/2024   12:08:50
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น วันที่ 06/02/2024   14:42:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/02/2024   14:35:21
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 06/02/2024   14:29:45
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วันที่ 24/01/2024   14:57:34
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/01/2024   10:35:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 18/01/2024   15:54:30
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ วันที่ 18/01/2024   10:51:31
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 16/01/2024   15:55:33
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   16:27:27
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:11:07
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:08:35
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10/01/2024   16:12:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/01/2024   09:56:07
ทำบุญสำนักงาน วันที่ 05/01/2024   16:18:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 02/01/2024   16:44:49
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/12/2023   08:59:55
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล วันที่ 26/12/2023   09:52:02
ประชุมสภา วันที่ 28/12/2023   09:00:43
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ 22/12/2023   11:44:15
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร. วันที่ 20/12/2023   13:55:44
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 13/12/2023   13:55:12
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน วันที่ 12/12/2023   13:52:08
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 04/12/2023   16:00:05
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด วันที่ 01/12/2023   16:17:19
กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 30/11/2023   16:24:15
วันวชิราวุธ วันที่ 27/11/2023   10:00:44
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 24/11/2023   15:43:34
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 24/11/2023   13:21:53
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 15/11/2023   15:34:00
นายกลงพื้นที่ วันที่ 15/11/2023   13:39:37
พิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 12/11/2023   14:48:52
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 06/11/2023   11:36:10
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ วันที่ 31/10/2023   15:00:50
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/10/2023   16:11:16
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น วันที่ 20/10/2023   15:59:20
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ วันที่ 19/10/2023   11:40:19
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา วันที่ 16/10/2023   09:43:39
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ 15/10/2023   08:16:58
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 วันที่ 11/10/2023   14:25:47
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 09/10/2023   15:33:47
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 28/09/2023   14:50:09
ประชุมสภา วันที่ 28/09/2023   14:32:47
วันพระราชทานธงชาติ วันที่ 28/09/2023   09:51:57
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" วันที่ 27/09/2023   09:16:40
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 27/09/2023   08:44:12
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี วันที่ 23/09/2023   14:27:29
ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สื่อมวลชน วันที่ 23/09/2023   14:25:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 15/09/2023   15:19:02
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่ วันที่ 12/09/2023   14:21:37
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล วันที่ 12/09/2023   14:07:31
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/09/2023   16:23:01
ประกาศกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 06/09/2023   10:29:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 25/08/2023   16:42:33
โครงการช่วยเหลือประชาชน วันที่ 24/08/2023   16:20:26
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24/08/2023   09:55:27
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียเทศบาลบางเสร่ วันที่ 22/08/2023   14:21:38
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในโรงเรียน วันที่ 19/08/2023   10:26:07
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 17/08/2023   15:51:16
ประชุมสภา วันที่ 15/08/2023   13:26:33
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม วันที่ 15/08/2023   13:21:10
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 11/08/2023   11:49:26
รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว วันที่ 06/08/2023   08:50:51
กิจกรรมกีฬาภายในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 03/08/2023   11:10:04
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28/07/2023   20:49:42
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา วันที่ 26/07/2023   13:39:06
แห่เทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 25/07/2023   15:26:01
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น วันที่ 24/07/2023   11:13:56
พิธีปิดโครงการ ซัมเมอร์แคมป์ วันที่ 21/07/2023   16:40:07
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในท่อใยหิน วันที่ 21/07/2023   16:35:37
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ วันที่ 18/07/2023   16:36:28