https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ต้อนรับคณะดูงาน
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 05/04/2024   13:18:02

 วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในด้าน ท้องถิ่นดิจิทัล
เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งกิจกรรมหน้าแรก

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Save Lives Volonteers วันที่ 15/07/2024   11:04:19
โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วันที่ 12/07/2024   11:07:55
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 11/07/2024   15:36:50
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 10/07/2024   15:15:20
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/07/2024   13:26:01
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ 27/06/2024   14:29:01
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 26/06/2024   09:58:21
ประกาศเทศบาลบางเสร่ วันที่ 21/06/2024   12:16:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/06/2024   13:17:43
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ วันที่ 12/06/2024   16:06:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 12/06/2024   16:03:18
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/06/2024   12:01:32
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 05/06/2024   15:22:28
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 30/05/2024   11:41:24
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 30/05/2024   11:27:35
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/05/2024   15:42:40
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/05/2024   11:24:46
โครงการฝึกอาชีพด้านศิลปะ วันที่ 20/05/2024   16:06:14
ถวายสักการะเนื่องในวันอาภากรฯ วันที่ 20/05/2024   15:58:14
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 17/05/2024   14:28:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 14/05/2024   15:50:17
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 08/05/2024   15:07:24
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 29/04/2024   10:13:08
โครงการงานวันเทศบาล วันที่ 24/04/2024   14:55:27
ประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี 2567 วันที่ 18/04/2024   10:03:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   14:54:42
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   13:56:29
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 03/04/2024   13:34:27
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 01/04/2024   14:30:05
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ วันที่ 01/04/2024   10:21:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 28/03/2024   14:42:35
การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ 29/03/2024   08:28:24
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   16:22:36
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27/03/2024   16:25:09
การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   15:40:36
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 26/03/2024   14:26:57
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) วันที่ 22/03/2024   16:28:08
นายกลงพื้นที่ วันที่ 22/03/2024   16:17:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 22/03/2024   16:15:06
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 27/03/2024   16:25:44
MOI Waste Bank Week วันที่ 20/03/2024   08:51:18
วันท้องถิ่นไทย วันที่ 27/03/2024   16:26:30
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   14:02:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   13:50:55
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 14/03/2024   15:52:23
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 20/03/2024   10:51:30
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1 วันที่ 07/03/2024   11:44:31
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 23/02/2024   12:33:37
งานคล้ายวันมรณภาพทองอยู่ จันทสาโร ปีที่ 52 วันที่ 23/02/2024   12:31:09
พิธีมุทิตาสักการะ วันที่ 20/02/2024   09:04:45
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 13/02/2024   10:33:00
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 09/02/2024   12:11:06
เทศกาลตรุษจีน วันที่ 09/02/2024   12:08:50
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น วันที่ 06/02/2024   14:42:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/02/2024   14:35:21
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 06/02/2024   14:29:45
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วันที่ 24/01/2024   14:57:34
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/01/2024   10:35:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 18/01/2024   15:54:30
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ วันที่ 18/01/2024   10:51:31
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 16/01/2024   15:55:33
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   16:27:27
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:11:07
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:08:35
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10/01/2024   16:12:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/01/2024   09:56:07
ทำบุญสำนักงาน วันที่ 05/01/2024   16:18:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 02/01/2024   16:44:49
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/12/2023   08:59:55
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล วันที่ 26/12/2023   09:52:02
ประชุมสภา วันที่ 28/12/2023   09:00:43
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ 22/12/2023   11:44:15
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร. วันที่ 20/12/2023   13:55:44
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 13/12/2023   13:55:12
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน วันที่ 12/12/2023   13:52:08
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 04/12/2023   16:00:05
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด วันที่ 01/12/2023   16:17:19
กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 30/11/2023   16:24:15
วันวชิราวุธ วันที่ 27/11/2023   10:00:44
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 24/11/2023   15:43:34
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 24/11/2023   13:21:53
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 15/11/2023   15:34:00
นายกลงพื้นที่ วันที่ 15/11/2023   13:39:37
พิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 12/11/2023   14:48:52
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 06/11/2023   11:36:10
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ วันที่ 31/10/2023   15:00:50
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/10/2023   16:11:16
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น วันที่ 20/10/2023   15:59:20
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ วันที่ 19/10/2023   11:40:19
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา วันที่ 16/10/2023   09:43:39
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ 15/10/2023   08:16:58
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 วันที่ 11/10/2023   14:25:47
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 09/10/2023   15:33:47
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 28/09/2023   14:50:09
ประชุมสภา วันที่ 28/09/2023   14:32:47
วันพระราชทานธงชาติ วันที่ 28/09/2023   09:51:57
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" วันที่ 27/09/2023   09:16:40
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 27/09/2023   08:44:12
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี วันที่ 23/09/2023   14:27:29