https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray โครงการงานวันเทศบาล
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


โครงการงานวันเทศบาล
วันที่ 24/04/2024   14:55:27

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลบางเสร่ จัดทำโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานดีเด่น และ มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 
กิจกรรมหน้าแรก

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Save Lives Volonteers วันที่ 15/07/2024   11:04:19
โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วันที่ 12/07/2024   11:07:55
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 11/07/2024   15:36:50
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 10/07/2024   15:15:20
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/07/2024   13:26:01
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ 27/06/2024   14:29:01
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 26/06/2024   09:58:21
ประกาศเทศบาลบางเสร่ วันที่ 21/06/2024   12:16:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/06/2024   13:17:43
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ วันที่ 12/06/2024   16:06:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 12/06/2024   16:03:18
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/06/2024   12:01:32
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 05/06/2024   15:22:28
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 30/05/2024   11:41:24
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 30/05/2024   11:27:35
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/05/2024   15:42:40
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/05/2024   11:24:46
โครงการฝึกอาชีพด้านศิลปะ วันที่ 20/05/2024   16:06:14
ถวายสักการะเนื่องในวันอาภากรฯ วันที่ 20/05/2024   15:58:14
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 17/05/2024   14:28:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 14/05/2024   15:50:17
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 08/05/2024   15:07:24
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 29/04/2024   10:13:08
ประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี 2567 วันที่ 18/04/2024   10:03:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 05/04/2024   13:18:02
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   14:54:42
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   13:56:29
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 03/04/2024   13:34:27
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 01/04/2024   14:30:05
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ วันที่ 01/04/2024   10:21:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 28/03/2024   14:42:35
การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ 29/03/2024   08:28:24
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   16:22:36
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27/03/2024   16:25:09
การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   15:40:36
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 26/03/2024   14:26:57
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) วันที่ 22/03/2024   16:28:08
นายกลงพื้นที่ วันที่ 22/03/2024   16:17:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 22/03/2024   16:15:06
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 27/03/2024   16:25:44
MOI Waste Bank Week วันที่ 20/03/2024   08:51:18
วันท้องถิ่นไทย วันที่ 27/03/2024   16:26:30
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   14:02:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   13:50:55
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 14/03/2024   15:52:23
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 20/03/2024   10:51:30
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1 วันที่ 07/03/2024   11:44:31
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 23/02/2024   12:33:37
งานคล้ายวันมรณภาพทองอยู่ จันทสาโร ปีที่ 52 วันที่ 23/02/2024   12:31:09
พิธีมุทิตาสักการะ วันที่ 20/02/2024   09:04:45
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 13/02/2024   10:33:00
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 09/02/2024   12:11:06
เทศกาลตรุษจีน วันที่ 09/02/2024   12:08:50
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น วันที่ 06/02/2024   14:42:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/02/2024   14:35:21
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 06/02/2024   14:29:45
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วันที่ 24/01/2024   14:57:34
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/01/2024   10:35:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 18/01/2024   15:54:30
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ วันที่ 18/01/2024   10:51:31
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 16/01/2024   15:55:33
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   16:27:27
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:11:07
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:08:35
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10/01/2024   16:12:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/01/2024   09:56:07
ทำบุญสำนักงาน วันที่ 05/01/2024   16:18:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 02/01/2024   16:44:49
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/12/2023   08:59:55
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล วันที่ 26/12/2023   09:52:02
ประชุมสภา วันที่ 28/12/2023   09:00:43
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ 22/12/2023   11:44:15
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร. วันที่ 20/12/2023   13:55:44
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 13/12/2023   13:55:12
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน วันที่ 12/12/2023   13:52:08
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 04/12/2023   16:00:05
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด วันที่ 01/12/2023   16:17:19
กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 30/11/2023   16:24:15
วันวชิราวุธ วันที่ 27/11/2023   10:00:44
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 24/11/2023   15:43:34
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 24/11/2023   13:21:53
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 15/11/2023   15:34:00
นายกลงพื้นที่ วันที่ 15/11/2023   13:39:37
พิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 12/11/2023   14:48:52
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 06/11/2023   11:36:10
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ วันที่ 31/10/2023   15:00:50
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/10/2023   16:11:16
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น วันที่ 20/10/2023   15:59:20
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ วันที่ 19/10/2023   11:40:19
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา วันที่ 16/10/2023   09:43:39
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ 15/10/2023   08:16:58
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 วันที่ 11/10/2023   14:25:47
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 09/10/2023   15:33:47
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 28/09/2023   14:50:09
ประชุมสภา วันที่ 28/09/2023   14:32:47
วันพระราชทานธงชาติ วันที่ 28/09/2023   09:51:57
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" วันที่ 27/09/2023   09:16:40
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 27/09/2023   08:44:12
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี วันที่ 23/09/2023   14:27:29