https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray วัดสามัคคีบรรพต
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


วัดสามัคคีบรรพต article

  

               ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491 หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มีแนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "   ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้  แต่เนื่องจากท่านเองเป็นผู้ที่ชอบความสงบเพื่อการปฎิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ท่านจึงปลีกตัวมาหาที่วิเวกตามชายภูเขา   เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฎิบัติธรรมและสถานที่ของวัดสามัคคีบรรพตแห่งนี้   ในอดีตก็เป็นสถานที่สงบ ซึ่งหลวงพ่อก็มักใช้เป็นสถานที่ในการนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานปฎิบัติธรรมแต่ลำพังผู้เดียวอยู่เสมอ

             จนถึงพุทธศักราช 2496... คุณแน่งน้อย จรัสวัฒน์ ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาหาซื้อที่ดินเพื่อทำไร่เป็นงานอดิเรก ในแถบพื้นที่ตำบลบางเสร่แห่งนี้และบนพื้นที่ของวัดสามัคคีบรรพตนี่เอง คุณแน่งน้อยเองได้พบกับกุฎิ ของหลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร ซึ่งสร้างถวายโดยชาวบ้านบางเสร่ชื่อ  นายอ้วน มาดี  เป็นชาวบ้านตำบลบางเสร่สร้างถวายเป็นกุฎิหลังคามุงจากธรรมดาเพื่อให้หลวงพ่อได้ใช้ในการปฎิบัติธรรม คุณแน่งน้อยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อทองอยู่  จึงได้สอบถามกับหลวงพ่อเพื่อต้องการสร้างวัดเพื่อถวายแก่หลวง พ่อแต่หลวงพ่อฯ   ก็ได้ให้ความเห็นว่าในละแวกเดียวกันนี้มีวัดบางเสร่คงคารามอยู่ก่อนแล้ว คงมิอาจสร้างเป็นวัดขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งได้อาจจัดสร้างได้เพียงแค่สำนักสงฆ์เท่านั้น     ต่อมาด้วยศรัทธาอันแรงกล้าคุณแน่งน้อย และชาวบ้าน ตำบลบางเสร่อันประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่จำรัส โอชะกลิ่น และพระภิกษุนามวิสุทธิสีโล  และมีคุณแม่หวล พึ่งแสวงสุขได้พร้อมใจกันถวายที่ดินของตนเองที่อยู่ใกล้เคียงให้คนละ 1 ไร่ และคุณแน่งน้อยก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจนมีที่ดินรวมกัน
ทั้งสิ้นจากแรงศรัทธาจำนวน 12 ไร่เศษ และได้ขอให้หลวงพ่อทองอยู่ ยื่นขออนุญาตเพื่อจัดสร้างเป็นวัดต่อไป

 

              ในการขออนุญาตจัดสร้าง...  หลวงพ่อทองอยู่ได้มอบหมายให้  รอ.ปิ่น เสถียรสาคร  ซึ่งเป็นไวยาวัจกรในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต จนในปี พุทธศักราช 2502 จึงได้รับอนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดณ.หมู่บ้านบางเสร่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ตามเอกสารใบอนุญาตให้
สร้างวัด ลงวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2505) หลังจากนั้นชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างกุฎิถาวรขึ้นถวายหลวงพ่อทองอยู่อีก 15 หลัง

 

                จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2508 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความเห็นชอบของเถรสมาคม ให้ตั้งวัดขึ้นในพุทธศาสนานามว่า วัดสามัคคีบรรพต ลงวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2508 โดยมี มล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้ลงนามและเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2509 หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร, พระอธิการ
ร่วม จรณธมโม และคณะกรรมการพร้อมด้วยชาวบ้านบางเสร่ได้เริ่มวางรากฐานอุโบสถขนาด 30 เมตร ยาว 40 เมตร กระทั่งวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2510 จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม

 

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต

          1. พระอธิการ ทองอยู่ จนทสาโร ผู้อุปถัมภ์สร้างวัด 
          2. พระอาจารย์ร่วม จรณสมปนโน เจ้าอาวาส...ลาสิกขา
          3. พระอธิการวิชัย ภูริปญโญ เจ้าอาวาส...มรณภาพ ปี พ.ศ.2535
          4. พระอธิการลั้ง เตชบุญโญ เจ้าอาวาสปี พ.ศ.2536-พ.ศ.2545 มรณภาพ
        
  5. พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน

     ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยว

Traffy Fondue
หลวงพ่อทองอยู่ article
ท่องเที่ยวตกปลาบางเสร่
ชายหาดบางเสร่ article
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว