ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-  แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562สรุปผลเดือน กันยายน 2562 08102562.pdf

-  แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562สรุปผลเดือน สิงหาคม 2562 09092562 (1).pdf

-  แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562สรุปผลเดือน กรกฎาคม 2562 05082562.pdf

-  แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562สรุปผลเดือน มิถุนายน 2562 03072562.pdf

 - แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562สรุปผลเดือน พฤษภาคม 2562 04062562.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562สรุปผลเดือน เมษายน 2562 08052562.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562สรุปผลเดือน มีนาคม 2562 03042562.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06032562.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562สรุปผลเดือน มกราคม 2562 06022562.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561สรุปผลเดือน ธันวาคม 61 07012562.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร่ะจำเดือน พฤศจิกายน 2561สรุปผลเดือน พฤศจิกายน 61 06122561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561สรุปผลเดือน ตุลาคม 61 07102561.pdf

สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561สรุปผลเดือน กันยายน 61 07102561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561สรุปผลเดือนสิงหาคม 61 05092561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561สรุปผลเดือนกรกฏาคม 61 06082561 .pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561สรุปผลเดือนมิถุนายน 61 13072561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561สรุปผลเดือนพฤษภาคม 61 11062561.pdf 

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561สรุปผลเดือนเมษายน 61 07052561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 สรุปผลเดือนมีนาคม 03042561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561สรุปผลเดือนกุมภาพันธ์ 256107032561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561สรุปผลเดือน มกราคา 256109022561.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560SA 09012560.pdf

- แบบรายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560    NO

- แบบรายงานสรุปผการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560SA61 06112560.pdf

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559SA 08112559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559SA 08122559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559SA 09012560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคา 2560SA 07022560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560SA 07032560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560    NO

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560SA 04052560(1).pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560SA 07062560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560SA 05072560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560SA 03082560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560SA 03092560.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560SA 09102560.pdf

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558    NO

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558SA 112558.pdfSA 08122559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558SA 122558___(1).pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559SA 012559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559SA1-3 08032559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559SA1-3 05042559_.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559SA1-2 10052559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559   ON

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559    ON

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559SA1-2 02082559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559SA1-3 07092559.pdf

- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559SA1-4 06102559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557SA 092557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนืนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557SA 082557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557SA 072557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557      NO

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557SA 052557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557SA 042557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557        NO

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557SA 022557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2557SA 012557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2556SA 122556.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556SA 112556.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556SA 102556.pdf

 

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558SA 13102558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558        NO

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2558SA 072558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุุนายน 2528SA 062558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม  2558SA 052558-.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  2558SA 042558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2558SA 032558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2558SA 022558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2558SA 012558.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2557         NO

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557SA 112557.pdf

-  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ตุลาคม 2557SA 102557.pdf

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.