ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article

ปีงบประมาณ

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 16092562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 10092562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้ที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางสร่(ครั้งที่ 4) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 04092562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ ถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 40 ลิตร จำนวน 15 ใบ W-62 21082562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 16082562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 3) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 --24072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 1) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - W-62 24072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างต่อเติมที่บังแดดและห้องเก็บอุปกรณ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 22072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้ที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางสร่(ครั้งที่ 3) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 17062562.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมขนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 14062562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนตาลหวาน(ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะW-62 03072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5/17 (มาดี) (ชุมชนจันทสาโร)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 27072562__.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบางเสร่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 22052562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออกแบบใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 27052562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9  ชุมชนรวมแปดพัฒนา (ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 23052562 .pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซอยเทศบาล 10 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 07052562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 25042562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯ(วิธีคัดเลือก)W-62 19042562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 26032562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้ที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางสร่(ครั้งที่ 2) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 13032562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อเครื่องทำสำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องW-62 12032562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (แยกขวา 2) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)W-62 28022562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)W-62 07022562--.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุดและรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ(โดยวิธีคัดเลือก)W-62 07022562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 06022562.pdf

ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 44 รายการผลขายทอดตลาดปี 61 - 05022562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปี 2562 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 31012562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ขั้น (โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 14012562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 3 คัน (โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมขนฯลฯ)W-62 13122561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 21112561(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 15112562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 31102561.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาจงW-62 30102561(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 25102561(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62-4 01102561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62-3 01102561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62-2 01102561 .pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 01102561.pdf

ปีงบประมาณ 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศ่บาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 3)(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-61 24092561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 18092561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำคู่มือประชาชน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 07092561.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 02082561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง , วัสดุดับเพลิง จำนวน 6 รายการW61 - 03072561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 2) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61- 31052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ( โดยวิธีคัดเลือก )W61-(วิธีคัดเลื้อก)___28052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W61-ซ_51 24052561.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนจุฬเทพ ชุมชนจันทสาโร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-24052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-17052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลบางเสร่ ทะเบียน ขม 5809 ชลบุรี(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61- 10052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61-3 01052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61-2 01052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 1 ถึง ซอยปัทมา ชุมขนจันทสาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61-1 01052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-2 23042561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/2 น้อมจิตร์ (แจกซ้าย 3) ชุมขนร่วมบำรุงพัฒนา(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61- 23042561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อชุมขนเทศบาลตำบลบางเสร่(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 30032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 รายการ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-2 -29032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปูพื้นยางสังเคราะห์ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 29032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 14032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายาเลขทะเบียน  83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย(โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61 06032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068W61-ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8068(26022561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - ผลย่อจขยะ(1)05022561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 01022561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 24012561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)We-bid 15012561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน แกนนำสุขภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 09012561.pdf 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านลุงชนะ ชุมชนรวมแปดพัฒนา (ด้วยวิธีเฉพาะเจาจง)W61 - 27122560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 32(แยกขวา) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึก (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 27122560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่และโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 31102560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ ชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61 1-1 16102560.pdf

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ปีงบประมาณ 2560 

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีใส ชุมชนท้ายบ้านW1-1 04102559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโรW1-1 04102559(1).pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านคูณสุข 1 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW1-1 25112559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน น.อ.สมชาย(แยกขวา 1) ชุมชนร่ามบำรุงพัฒนาW1-2 25112559.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป้นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่2)W1-2 19122559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยเทศบาล 19 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 28122559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสินสงวน (ต่อจากของเดิม) ชุมชนจันทสาโรW1-127012560a.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านW2-127012560a.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดงกล้วย ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 10022560(1).pdf

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาW1-1 23022560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล9/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 03042560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระหว่างทางเชื่อมซอยเพิ่มสินกับซอยเทศบาล 20 (กมลสุข) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกW2-1 03042560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านสิริศา 5,7 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 12042560.pdf

ผลการประกวดราคา - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 19042560.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560W1-1 25242560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยฟ้าใส ชุมชนจันทสาโรW1-1 02052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 04052560.pdf

ผลตกลงราคา - ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่W1-1 11052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)W1-1 18052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างรถบัสปรับอากาศโครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน(กองสาธารณสุข)W1-1 25052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผาสุก ชุมชนท้ายบ้านW1-1 02062560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลุงเล้ง ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W1-1 08062560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 5/7-1(ซ.ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 12062560.pdf

ผลตกลงราคา - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะ 660 ลิตร และ  240 ลิตร จำนวน 2 รายการW1-1 14072560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณเสียงไร้สาย จำนวน 21 ตัวW1-1 22082560.pdf

ผลตกลงราคา - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560W1-1 22082560(1).pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยผาสุกแยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านW1-1 29082560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล16(ทรงพล) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 31082560(1).pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 34 ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกW1-1 04092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 12092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างปรับปรุงพื้้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่3)W1-2 14092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างซ่อมแซมคันคลองห้อวลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW1-2 21092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW1-2 25092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW1-2 25092560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W2561 1-2 28092560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อาหารกลางวัน) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-1-1 29092560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W2561 1-2 29092560.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนาPP1-3 11092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซ.เทศบาล7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาPP2-3 11092558.pdf

เผยแพรหลักเกณฑ์ในการพิจารณา่คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตPP3-3 11092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.หลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนา W1-1 11092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซ.เทศบาล 7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW2-1 11092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตW3-1 11092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงกรจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP1-3 16092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP2-3 16092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื้อกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP3-3 16092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาเอกขนรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP4-3 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W11-1 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W2-1 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศ่บาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W3-1 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W4-1 16092558.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)WE-a 1-1 28082558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 24092558.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้น บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)WE-a 1-1 29092558.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณWE-a 2-1 29092558.pdf 2559(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 32 (ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3)  ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 09112558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล30 ชุมชนเกล็๋ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 18112558.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 20112558.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557W-1 25122558.pdf

ผลการประมูลเช่าร้านค้าเคลื่อนที่ริมถนนชายหาดบางเสร่ ขนาด 3 X 3 ม. จำนวน 1 หลัง ของเทศบาลตำบลบางเสร่W-1-1 28122558.pdf

ผลการประมูลเช่าห้องน้ำจุดบริการท่องเที่ยวขนาด 6.5 ม. X 16 ม. จำนวน  1  หลัง  ของเทศบาลตำบลบางเสร่W2-1 28122558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยร่วมสุข ชุมชนจันทสาโรW1-1 05012559.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดาวทอง 1W2-1 05012559+.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถตรวจการณ์ดับเพลิง (แบบปิกอัพ)ฯW1 07012559.pdf 

ผลการประมูลเช่าห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะ ขนาด 9 ม.x8 ม. จำนวน 1 หลังW1 09022559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการW1-1_ 17022559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่1)W1-1 23022559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มประมงเรือเล็กข้างคอนโด ชุมชนท้ายบ้านW1-1 01032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายเม้ยอุปถัมภ์(ต่อจากของเดิม) ชุมขนท้ายบ้านW1-1- 03032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 เชื่อม 5/4 (ต่อจากของเดิม)W1-1 10032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมืองธรรม ชุมชเนินบรรพตW2-1 10032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าหมู่บ้านชื่นสุขW3-1 10032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 ชุมชนเนินบรรพตW1-1 16032559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรัศมี ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W1-1 05042559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 3 ชุมชนจันทสาโรW1-1 14072559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโร (แยกขวา1) ชุมชนท้ายบ้านW1-1 08082559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์ (ตรง) ชุมชนท้ายบ้านW2-1 08082559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยพงษ์สุขแยกขวา3 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW3-1 08082559.pdf

ผลประกวดราคา - โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเทศบาล1 เลียบชายหาดบางเสร่WE1-1 25082559.pdf

ขอยกเลิกประกาศสอบราคา - โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 10 (บริเวณทางผ่านร้านเจ๊สมถึงบ้านผู้ใหญ่วินัย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาEP1-1 27092559.pdf

ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560W1-1 27092559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมัจฉา ชุมชนจันทสาโรW1-1 28092559.pdf

ผลประกวดราคา - โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) WE1-1 28092559.pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.