ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 article

 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)ปี 2563 - เงินไม่ถึง5,000 - 14 ม_ค_ 63.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563ปี 2563 - เงินไม่ถึง 5,000 - 3 เม_ย_63.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายนพ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563ปี 2563 - เงินไม่ถึง5,000 - 22 ก_ค_63.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563สรุปประจำเดือน กันยายน 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2563สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563สรุปประจำเดือน เมษายน 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563สรุปประจำเดือน มีนาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563สรุปประจำเดือน มกราคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2562.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2562.pdf
การจัดซื้อ/จัดจ้าง งป 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 article
ผลการสอบราคาและ ผลการประกวดราคา ปี 63 article
การตรวจรับการจ้าง ปี 63
แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63Copyright © 2013 All Rights Reserved.