https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 article

 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)ปี 2563 - เงินไม่ถึง5,000 - 14 ม_ค_ 63.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563ปี 2563 - เงินไม่ถึง 5,000 - 3 เม_ย_63.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายนพ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563ปี 2563 - เงินไม่ถึง5,000 - 22 ก_ค_63.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563ปี 2563 - เงินไม่ถึง5,000 - 27 ต_ค_ 63.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563สรุปประจำเดือน กันยายน 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2563สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563สรุปประจำเดือน เมษายน 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563สรุปประจำเดือน มีนาคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563สรุปประจำเดือน มกราคม 2563.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2562.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2562.pdf
การจัดซื้อ/จัดจ้าง งป 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 article
ผลการสอบราคาและ ผลการประกวดราคา ปี 63 article
การตรวจรับการจ้าง ปี 63
แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63Copyright © 2013 All Rights Reserved.