https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ระเบียบกฏหมาย
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ระเบียบกฏหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (.pdf

กฏหมายพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.pdf

ประกาศฯ หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง.pdf

การคำนวณมูลค่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบ.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี 2.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี 3.pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล.pdf

 

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริต.pdf

 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศมาตราการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

เทศบาล

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

การศึกษา

กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงกำหนดหลักเณฑ์และวิธีการนับอายุเพื่อเข้ารับการศึกษา

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

พรบ.การศึกษา 2542

พรบ.การศึกษา 2545(ฉ.2)

พรบ.การศึกษา 2553(ฉ.3)

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษา การเปิดปิดสถานศึกษา 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์-อปพร.1

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ระเบียบ อปพร. 2553

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

การเงินและการบัญชี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิภาพค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

 

พัฒนารายได้

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510