https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray งานป้องกันและควบคุมโรค
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


งานป้องกันและควบคุมโรค

 

 

 ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย ครั้งที่ 2.pdf

กิจกรรมที่ 2 พ่นยุง docx.pdf

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ดลก 31 พฤษภาคม ประจำปี 2565.pdf