https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray งานรักษาความสงบเรียบร้อย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


งานรักษาความสงบเรียบร้อย

 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

งานเทศกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย การจำหน่ายสินค้าบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น ล้อเลื่อน ให้อยู่ภายในบริเวณจุดผ่อนผันและขอบเขตที่กำหนด ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศกำหนดไว้ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในที่สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป ควบคุม ตรวจตรา สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เทศบัญญัติ ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การตั้งวางกองวัสดุและการจัดงานพิธีต่างๆ

 

การให้บริการของงานเทศกิจ

การออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียมอนุญาต

การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะชั่วคราว

การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราวในที่สาธารณะ

การติดตั้ง ซอยร่วมบำรุงจุดที่ 1

 

ติดตั้งซอยร่วมบำรุง จุดที่ 2

  

 

ติดตั้งซอยร่วมบำรุงจุดที่ 3

     

 

ติดตั้งซอยร่วมบำรุงจุดที่ 4

 

ติดตั้งซอยร่วมบำรุงจุดที่ 5

 

 

ติดตั้งถนนเลียบชายหาด จุดที่ 6

 

 

ติดตั้งซอยร่วมบำรุงจุดที่่ 7

 

                                               

   

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.