ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


งานรักษาความสงบเรียบร้อย

 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

งานเทศกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย การจำหน่ายสินค้าบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น ล้อเลื่อน ให้อยู่ภายในบริเวณจุดผ่อนผันและขอบเขตที่กำหนด ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศกำหนดไว้ ควบคุม ตรวจตรา จัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในที่สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป ควบคุม ตรวจตรา สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เทศบัญญัติ ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การตั้งวางกองวัสดุและการจัดงานพิธีต่างๆ

 

การให้บริการของงานเทศกิจ

การออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียมอนุญาต

การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะชั่วคราว

การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราวในที่สาธารณะ

   

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.