https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray กิจการสภาฯ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


งานกิจการสภาเทศบาลฯ

1_กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ_ศ_2564 และสมัย.pdf

2_กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ_ศ_2565 และสมัย.pdf

3_รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 2564.pdf

4_รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร.pdf

5_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.pdf

6_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2.pdf

7_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.pdf

8_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2.pdf

9_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf

10_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1.pdf

11_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565.pdf

12_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร.pdf

13_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร.pdf

14_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร.pdf

 

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่

 

 เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั

 เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง

 

 

ประกาศกำหนดสมัยยประชุมสภาเทศบาลฯ ปี 62 และสมัยแรก ปี 63

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ประกาศกำหนดสมัยยประชุมสภาเทศบาลฯ ปี 63 และสมัยแรก ปี 64

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2013 All Rights Reserved.