ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


งานกิจการสภาเทศบาลฯ

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั

 เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง

ประกาศกำหนดสมัยยประชุมสภาเทศบาลฯ ปี 62 และสมัยแรก ปี 63

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ประกาศกำหนดสมัยยประชุมสภาเทศบาลฯ ปี 63 และสมัยแรก ปี 64

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.