https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray กิจการสภาฯ
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


งานกิจการสภาเทศบาลฯ

1__เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร.pdf 

2__เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร.pdf

3__เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร.pdf

4__เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร.pdf

 

001_รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร.pdf

 002_รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร.pdf

 003_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้.pdf

 004_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้.pdf

 005_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้.pdf

 006_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง.pdf

 007_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้.pdf


01_กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ_ศ_2565 และ.pdf

02_กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ_ศ_2566 และ.pdf

 

 

 

 

1_กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ_ศ_2564 และสมัย.pdf

2_กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ_ศ_2565 และสมัย.pdf

3_รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 2564.pdf

4_รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร.pdf

5_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.pdf

6_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2.pdf

7_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.pdf

8_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2.pdf

9_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf

10_รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1.pdf

11_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565.pdf

12_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร.pdf

13_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร.pdf

14_เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร.pdf

 

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่

 

 เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั

 เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง

เรียก+ประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง

 

 

ประกาศกำหนดสมัยยประชุมสภาเทศบาลฯ ปี 62 และสมัยแรก ปี 63

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ประกาศกำหนดสมัยยประชุมสภาเทศบาลฯ ปี 63 และสมัยแรก ปี 64

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ_ศ_2563.pdf

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ_ศ_2563.pdf

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด