https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ผู้ชนะ--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้วภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566W-66 31 พ_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 2 (เฉพาะเจาะจง)W-66 16พ_ค_66.pdf

ผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)W-66 28 เม_ย_ 2566.pdf

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการC-66 23มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (เฉพาะเจาะจง)W-66 23 มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิขกรรมของเทศบาล (เฉพาะเจาะจง)W-66 16มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการซ่อมและเปลี่ยนความถี่ตามที่ กสทช กำหนด(เฉพาะเจาะจง)W-66 9 มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพงษ์สุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-66 3มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง (เฉพาะเจาะจง)W-66 22ก_พ_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเปิด-ปิดทางเข้าบ่อขยะ (เฉพาะเจาะจง)W-66-1 2ก_พ_66.pdf

ผู้ชนะ--ครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 รายการ (เฉพาะเจาะจง)W-66 2 ก_พ_66.pdf

ผู้ชนะ--การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดWS-66 31 ม_ค_ 66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น(แยก 2 ขวา 2)(เฉพาะเจาะจง)W-66 26 ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น(แยก 2 ขวากแรก)(เฉพาะเจาะจง)W-66 23ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (เฉพาะเจาะจง)W-66 20ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมาซ่อมศุูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เฉพาะเจาะจง)W-66 10ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่่1) (เฉพาะเจาะจง)W-66 23ธ_ค_65(1).pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซ.เทศบาล 9/1 (แยกหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66-2 21ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซ.เทศบาล2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-66 21ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน (เฉพาะเจาะจง)W-66- 13ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,นักเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้ว(เฉพาะเจาะจง)W-66 8ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล9 (ร้านลุงชูหมู่บ้านชื่นสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 23ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสินสงวน (แยกขวาแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 28พ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาดเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66-2 4พ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ(เฉพาะเจาะจง)W-66 18พ_ย_65(2).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 4พ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ระยะที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) (เฉพาะเจาะจง)W-66 27ก_ย_65(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาด เทศ่บาลตำบลบางเสร่ (ห้วงดำเนินการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565(เฉพาะเจาะจง)W-66 27ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66-3 26ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 26ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ (เฉพาะเจาะจง)W-66 26ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่(เฉพาะเจาะจง)W-66 22ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 22ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาด

บางเสร่ ระจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 20ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ระจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66 20ก_ย_65.pdf
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖Copyright © 2013 All Rights Reserved.