https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray รายงานผลการปฏิบัติงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคลฯ

 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 256060somjit.pdf

ภารดีแถลงผลการปฏิบัติงานตามโยบาย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2013 All Rights Reserved.