https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray รายงานผลการปฏิบัติงาน
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานนายก ประจำปี 2566.pdf

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคลฯ

 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 256060somjit.pdf

ภารดีแถลงผลการปฏิบัติงานตามโยบาย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด