https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray รายงานผลการปฏิบัติงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคลฯ

 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 256060somjit.pdf

ภารดีแถลงผลการปฏิบัติงานตามโยบาย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2013 All Rights Reserved.