ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่
bulletเอกสารดาวโหลด
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
bulletการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ article
พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี ๓ article
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรือ่ง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ article
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ article
สรุปการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 article
ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
แข่งกีฬาสัมพันธ์อำเภอสัตหีบ ประจำปี 2565
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอสัตหีบ ประจำปั 2565
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินี
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
การประชุุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมสัมมนาครั้งที่1 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
วันอาภากร 19 พฤษภาคม 2565
ตรวจคัดกรองโควิด-19 วันเปิดภาคเรียน
วันงดสูบบุหรี่โลก
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำ แม่น้ำ
คณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทำบุญกลางบ้านประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
เยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี
เปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่าเรือ และ เสริมทรายชายหาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ (ครั้งที่1)
การประชุมซักซ้อมการจัดทำบุญประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี2565
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยใจ"
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ร่วมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น
มอบถุงยังชีพ
กิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
ตรวจคัดกรองโควิด-19
พิธีอัญเชิญ ''พระเกตุมาลา"หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วนใจ"
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3
ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล
การตรวจคัดกรองโควิท-19 เทศบาลบางเสร่
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศยกเลิกการเปิดประมูลให้เช่าทางลาดขึ้น-ลงเรือ
เปิดประมูลให้เช่าทางลาดขึ้น - ลงเรือ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชน
เยี่ยมผู้กักกันตนเอง
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แบบลงทะเบียนช่วยเหลือฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
เข้าร่วมลงนาม MOU
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯ
ออกเยี่ยมผู้กักตนเอง
ตรวจ Swab
จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ของเทศบาลตำบลบางเสร่ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล
จิตอาสา"เราทำดีด้วยใจ"
จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
เรียกแถวเคารพธงชาติ เและทำการมอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นประจำปี 2564
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์
ประชุมชี้แจงการกำหนดมาตรการควบคุมนำร่องการท่องเที่ยวฯ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
การประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
นักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลงพื้นที่ตรวจดูแลเรื่องความสะอาด
ประชุมดิจิทัล
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ออกเยี่ยมทักทายพูดคุยและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านในพื้นที่บางเสร่
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางเสร่
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันลอยกระทง
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแหลมขาม
พิธีตั้งศาลพระพรหม
ตรวจ Swab เจแบค
ประชุมบ่อบำบัด
แข่งกีฬาภายในเทศบาลฯ
จับฉลากจองล็อคขายของ
มอบของให้ผู้กักตัวฯ
ตรวจ Swab
ตรวจโควิด19
ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมแผนการพัฒนาเทศบาลฯ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
การออกสำรวจตรวจสอบที่ดินฯ
ประชุมสภาเทศบาล
เปิดศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง 8 ครัวเรือน
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปั้ม ปตท.บางเสร่ ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ออกตรวจหาเชื้อโควิด ร่วมบำรุงพัฒนา
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.