ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article

งบประมาณ ปี 2562

ราคากลาง++กำหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ(วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09092562.pdf

ราคากลาง++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 4)(วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 พื้นที่กำจัดขยะ (ครั้งที่4) 29082562.pdf

ราคากลาง++กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานวิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ปรับปรุงไฟฟ้าในอาคาร 28082562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingW-62 ผู้มายื่น+ผู้มาซื้อ 09082562.pdf

ราคากลาง++จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ ถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 40 ลิตร จำนวน 15 ใบ(วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ถังขยะ 06082562.pdf

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-62 30072562(1).pdfเอกสารสอบ-62 CCTV 45 ตัว.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1 (ช่วงที่3) (เสนอโดยชุมขนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 23072562--.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1 (ช่วงที่1) (เสนอโดยชุมขนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 23072562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-62 กล้องวงจรปิด 18072562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาโครงการต่อเติมที่บังแดดและห้องเก็บของอุปกรณ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ต่อเติมที่บังแดด 08072562.pdf

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 3) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 090625622.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล91(ช่วง3).pdf

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 1) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 09062562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล91(ช่วง1).pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 3) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-62 ซ_เทศบาล91(ช่วงที่3) 240625622.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 1) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-62 ซ_เทศบาล 91(ช่วง1) 24062562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมขนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingW-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 12062562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 3 )RG-62 ปรับปรุงบ่อยขยะ(3) 11062562.pdf

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 30052562.pdf เอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล 28(ร่วมมิตร1).pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ +ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9 (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 21052562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนซอยตาลหวาน (ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์) (วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ซ_ตาลหวาน 10052562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5/17 (มาดี) (ชุมชนจันทสาโร) (วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 07052562.pdf

ราคากลาง++โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-62 10052562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้องถนน คสล. ซอยเทศบาล9 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 08052562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล9.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายืน+ซื้อ 03052562 .pdf

ราคากลาง++โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 9 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-62 24042562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 (ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 23042562.pdfเอกสารสอบ-62 ซอยเทศบาล 10.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯ(วิธีคัดเลือก)W-62 ผู้มายื่น 18042562.pdf

ราคากลาง++จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออกแบบใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 17042562.pdf

ราคากลาง++โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่น (วิธีคัดเลือก)RG-62 03042562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลทฺติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10RG-62 25032562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+มาซื้อ 21032562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล หนังสือรายงานกิจการของเทศบาล จำนวน 2,000 เล่มRG-62 19032562.jpg

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ้่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯPno-62 19032562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสื่่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯW-62 ผู้มาซื้อ 19032562(1).pdf

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 12032562.pdfเอกสารสอบ-62 ซื้อรถยนต์(กระบะ).pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)RG-62 11032562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯPe-62 06032562.pdf เอกสารสอบ-62 ปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรฯ.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (แยกขวา 2 ) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingXW-62 ผู้มายื่น+มาซื้อ 15022562pdf.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯRG-62 15022562.pdf ปร_4,5 - ปี 62ซ่อมแซมฉาบผิวจราจร .pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องRG-62 07022562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (แยกขวา 2) ชุมชนเกล็๋ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 06022562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล 32 (แยกขวา 2).pdf

ประกาศ---รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซอง 01022562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว้่า 42 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 29012562 .pdf

แบบรายงานสรุปโครงการเพิ่อพิจารณาความเหมาะสมชอคุณลักษณะเฉพาะและราคา โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน งบประมาณ 2562RG-62 คอมฯสำนักงาน ปี 2562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding)Pe-62 23012562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_คลังปลา.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลาง+คุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คันRG-62 22012562__.pdf

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 44 รายการPC-62 ขายทอดตลาด 44 รายการ 22012562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล32 (แยกขวา 2) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)RG-62 16012562.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงกรติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno-62 03012562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562RG-62 02012562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-62 281261-.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อ และ ผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PW-62 26122561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 14122561.pdf เอกสารสอบ-62 ซื้อเสียงไร้สาย 20 จุด.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้นฯ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 06122561.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อ และ ผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PW-62 14112561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุดRG-62 09112561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 05112561.pdfปี 62 ขอเขตกวาดถนน 2 .pdfเอกสารสอบ-62 จ้างกวาดถนน(2) .pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดRG-62 29102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561RG-62 26102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาะารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่RG-62 25102561.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno-61 26 ต_ค_61.pdf

ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562P-62 รายงานการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย 2562 22102561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)Pe-bidding 62 11102561.pdfเอกสารสอบ 62-กวาดถนน.pdf

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-62 05102561.pdfเอกสารสอบ-62 ซื้อรถเครนฯ .pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่RG-62 02102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62-3 240961.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสาธารณะ และตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62-2 24092561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 24092561.pdf

 ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62_ 21092561.pdf

งบประมาณ ปี 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pno-61 27092561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3)RG-61 10092561.pdf

ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลงครั้งที่5)PP-61 17092561_.pdf

ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่5)PP-61 17092561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)Pe-bidding-61 ซ_คลังปลา 13092561.pdfเอกสารสอบราคาโครงการวางท่อเหลี่ยมฯ คสล_ซอยคลังปลา.pdf

ประกาศ+++การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดPP-61 11092561.pdf

ประกาศ  เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561PP-61 10092561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ)RG-61 31082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลาRG-61 20082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-8068RG-61 17082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก(ห้องบอลในร่มฯ จำนวน 1 ชุด)RG-61 28062561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างจัดทำคู่มือบริการประชาชน จำนวน 1,000 เล่มRG-61 18072561.pdf

ประกาศ  เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2561PP-61 17072561(1).pdf

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4)PP-61 17072561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง , วัสดุดับเพลิง จำนวน 6ื รายการRG-61 30052561.pdf

ประกาศทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)PP2561-1 18062561.pdf

ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง)PP2561-2 18062561.pdf

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)Pno-61 24042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ื 2)RG-61 22052561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561RG-61 1005 2561.pdf61 แผน(นม) - ประกาศแผน 15052561 .pdf

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเข้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-61 ซื้อรถบรรทุกเครน 08042561.pdfเอกสารสอบซื้อรเครน-08042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนจุุฬเทพ ชุมขนจันทสาโรRG-61 190461.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 (ชุมชนรวมแปดพัมนา)Pe-bidding-61 ซ_เทศ่บาล51.pdfเอกสารสอบปี61 - ซอยเทศบาล 5-1.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คันRG-61-1 11 042561.pdf

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง)ประกาศเปลี่ยนแปลง 61 - 31032561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPe-bidding-61ซ_ข้างโรงไฟฟ้าย่อยฯ.pdf เอกสารสอบ ซ_โรงไฟฟ้าย่อยฯ-04042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี(ครั้งที่2) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)RG-61-3 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)e-biddingRG-61-2 30032561.pdfRG-61 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/2 น้อมจิตร์ (แยกซ้าย3) (เสนอโดยชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)RG-61 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)RG-61 26032561(1).pdf

ประกาศ+++เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 21032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาRG-61-3 19032561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา1 ถึงซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโร(e-bidding)Pe-bidding-61 ซ_สู่นา1 -040425691.pdf ปร_4-5-ปี61 ซ_สู่นา 1.pdf  เอกสารสอบ-ซ_สู่นา1 ถึง ซ_ปัทมา 04042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สูู่นา 1  ถึงซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโร(e-bidding)RG61-2 19032561(1).pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน(e-bidding)Pe-bidding-61-ซ_โสมสุวรรณ์1-3 04042561.pdfเอกสารสอบราคา โครงการวางรางระบายน้ำฯ ซ_โสมสุวรรณ์_1-3.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน(e-bidding)RG61 19032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน) จำนวน 2 รายการRG61 16032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น โครงกรดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561RG61 06032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปูพื้นยางสังเคราะห์ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่RG61 28022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลบางเสร่ ทะเบียน ขม 5809 ชลบุรีRG-61-2 27022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์เพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่RG61 27022561.pdf

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-bidding-61 20022561.pdf-ขอบเขตงาน-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรภบรรทุกขยะ 83-4287.pdf-ปี61 เอกสารสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-4287.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ)(e-bidding)Pno61-16022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068RG61 15022561.pdf-ขอบเขตงานซ่อม - 83-8068 - 15022561.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-1 01022561.pdfขอบเขตงานรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ.pdfหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ(รถเครน).pdfเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครนฯ.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561RG61-2 22012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ)RG61 22012561.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno - 15012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)RG61 12012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG61 11012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561RG61 - 04012561.pdf

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโรแยกขวา (ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding2 03012561.pdf

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding 1 03012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561RG61 - ซ่อมรถบรรทุกขยะ 27122560.pdfRG61 - ขอบเขตซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG2 - 13122560(1).pdfปร_4,5 ซ_พูนศรี.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.จันทสาโยแยกขวา(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG1 - 13122560.pdfปร_4,5 ซ_จันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม).pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงชนะ ชุมชนรวมแปดพัฒนาRG1-2-2 12122560.pdf

ประกาศ +++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 32(แยกขวา) ชุมชนเกล็ดแก้วยห้วยลึกRG1-2 12122560.pdf

ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประ่่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PP2561 1-5 29112560.pdf

ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 29112560(1).pdf

ประกาศ - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PP2561 1-4 29102560.pdfPB2561 1-4 29102560.pdfWD2 2561 1-20.pdfWD2 2561 21-35.pdf

ประกาศ - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 29092561.pdf

ประกาศ - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) เพิ่มเติม 1PEGP-2561 04102560.pdf

ประกาศ - ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ ชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PEB1-12 04102560(1).pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน  ทางเท้าฯRG1-2 04102560.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีการศึกษา 2/2560RG1-2 24102560.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

งบประมาณ ปี 2560

ประกาศ -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560PP1-3 30092559-.pdf

ประกาศ - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560P1-1 03102559.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างข้านคูณสุข 1 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPT1-6 11112559.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน น.อ.สมชาย( แยกขวา 1 ) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPT 2-6 11112559.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)P1-15 28112559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยเทศบาล 19 ชุมชนรวมแปดพัฒนาPT 1-6 14122559.pdf

ประกาศ - ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 60 รายการ งบประมาณ 2559PJ 1-5 10012560.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านP1-6 13012560.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสินสงวน (ต่อจากของเดิม) ชุมชนจันทสาโรP2-6 13012560.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดงกล้วย ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-6 27012560.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-7 08022560.pdf

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่ออระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 9 ชุมชนรวมแปดพัฒนา(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-6 08032560.pdfRA1-2 05042560.pdf

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 9/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-6 20032560(1).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซ.เพิ่มสินกับซ.เทศบาล20(กมลสุข) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกP2-6 20032560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านสิริศา 5,7 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP1-6 28032560(1).pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์ิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา  ด้วยระบบ e-Auction  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาPR1-1 29032560.pdf

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาK1-1 29032560.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560P1-4 05042560.pdfRA1-2 05042560.pdfK1-9 05042560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยฟ้าใส ชุมชนจันทสาโรP1-6 18042560.pdf

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ (ครั้งที่2)P1-4 26042560.pdf 

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P1-5 03052560.pdf

ตกลงราคา - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดจืดฯ สำหรับโรงเรียนชุมชนบางเสร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 2 แห่งP1-2 11052560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผาสุก ชุมชนท้ายบ้านP1-4 18052560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมารถบัสปรับอากาศฯ  โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 คัน 2 วันP1-2 23052560.pdf 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 5/7-1 (ซอยก๋วยเตี๋ยวเป็ด) ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-6 29052560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลุงเล้ง ชุมชนเอื่้ออารีย์สัมพันธ์P1-4 08062560.pdf

ตกลงราคา - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะ 660 ลิตร และ 240 ลิตร จำนวน 2 รายการP1-7 14072560.pdf

ขอยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยฟ้าใส ชุมชนจันทสาโรCC1-1 17072560.pdf

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยผาสุกแยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านRG-60 07082560.pdf

ขอยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านสิริศา 5,7 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกCC1-1 08082560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยผาสุกแยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านP1-6 15082560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 16(ทรงพล) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP1-6 17082560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 34 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP1-6 21082560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมา ซ่อมแซม ระบบสัญญาณเสียงไร้สายP1-5 21082560.pdf

ตกลงราคา - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560P1-6 22082560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบางเสร่TL1-4 04092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL1-5 13092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างซ่อมแซมคันคลองห้วยลึก (ราคากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL1-5 14092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ขุมขนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL1-5 25092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL 1-4 22092560.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PK2561 - 1-2 22092560.pdf 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)KT2561 - 1-4 28092560.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสารธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PK2561 - 1-2 29092560.pdf

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)KT2561 1-5 29092560.pdf

จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)KT1-8 29092560.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561PK1-2 29092560.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผลประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 1 31102556.pdf
ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 9/3 หมู่บ้าน่่ร้อยหลังฯ  1 07112556 1.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายท่อน้ำ ซอยเทศบาล 18(แยกบ้านอาจารย์บุญเรือง)ชุมชนเกล็กแก้ว-ห้วยลึกP 2-1 22112556.pdf P 2-2 22112556.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาย 18 (พงษ์สุขแยกขวา 2)ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP 3-1 22112556.pdf P 3-2 22112556.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.ซอยเทศบาล 18 (พงษ์สุขแยกซ้าย1) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP 4-1 22112556.pdf P 4-2 22112556.pdf
ผลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งW 1-1 19112556.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. ซ.เทศบาล18(พงษ์สุขแยกขวา 2) ชุมชนเกล็กแก้ว-ห้วยลึกW 1-1 11122556.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซ.เทศบาล18 (พงษ์สุขแยกซ้าย1) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW 2-1 11122556.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต พร้อมรางระบายน้ำ ซ.เทศบาล18 (แยกบ้านอาจารย์บุญเรือง) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW 3-1 11122556.pdf

ประกาศสอบราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่P 1 02012557.pdf  P 2 02012557.pdf  P 3 02012557.pdf  P 4 02012557.pdf  P 5 02012557.pdf  P 6 02012557.pdf  P 7 02012557.pdf  P 8 02012557.pdf  P 9 02012557.pdf  P 10 02012557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุตซอลและโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุตบอลP 1-1 10012557.pdf P 1-2 10012557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุP 1-1 16012557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่P 2-1 16012557.pdf   P 2-2 16012557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกรรมการชุมชน อสม.  อปพร.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557P 3-1 16012557.pdf   P 3-2 16012557.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 12  ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา  (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P 1-1 22012557.pdf  P 1-2 22012557.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุุตซอลและโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุตบอลW 1-1 24012557.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุW 1-1 30012557.pdf

ผลการสอบราคาค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่W 2-1 30012557.pdf

ผลการสอบราคาค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกรรมการชุมชน อสม. อปพร. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557W 3-1 30012557.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่๒)  ขุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P 1-1 10022557.pdf  P 1-2 10022557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่๓) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P 2-1 10022557.pdf  P 2-2 10022557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่2) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W 1-1 25022557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่3) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W 2-1 25022557.pdf    

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา 2 ชุมชนจันทสาโรP 1-2 25032557.pdf

2-1 30062557.pdf

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างตลาดนัด ชุมชนเนินบรรพตP3-2 25032557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา 2  ชุมชนจันทสาโรW3-1 10042557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ต้นข้าว ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W 1-1 10042557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างตลาดนัด  ชุมชนเนินบรรพตW2-1 10042557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-15 30042557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 6959 ชลบุรีP2-3 30042557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศลาล 10/2(บ้าน น.อ.สมชาย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP 1-2 14052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 10/2 (แยกซ้ายแรก) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP2-2 14052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอยเทศบาล 14 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP3-2 14052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน บย 83-4287 ชลบุรีP4-2 14052557.pdfK 1-2 14052557.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินW 1-2 19052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 6959 ชลบุรีW2-2 19052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรีW1-1 28052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล14 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW 2-1 28052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร่้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 10/2 (แยกซ้าย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW 3-1 28052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 10/2 (บ้าน น.อ.สมชาย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW 4-1 28052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/1 (ซ.49) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP1-2 20062557(1).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสมทรง ชุมชนท้ายบ้านP2-2 20062557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยเชื่อมซอย 5/2 และ 5/4 ชุมชนเนินบรรพตP3-2 20062557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ศาลเจ้าปู่ขาว ชุมชนจันทสาโร1-1.pdf1-2.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2-1 30062557.pdf2-2 30062557.pdf2-3 30062557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2557P3-1 30062557.pdfP3-2 30062557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 10/1 (ซ.49) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW2-1 04072557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สมทรง ชุมชนท้ายบ้านW3-1 04072557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำโดยเชื่อม ซ.5/2 และ 5/4 ชุมชนเนินบรรพตW1-1 04072557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ศาลเจ้าปู่ขาว ชุมชนจันทสาโรW-1-1 16072557.pdf

 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุW2-1 16072557.pdf

 ผลกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ประจำปีงบประมาณ 2557W3-1 16072557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าP 1-2 01082557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P2-7 01082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสมอเดี่ยว ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายวีระ พูลกระจ่าง ชุมชนรวมแปดพัฒนาP2-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย(บ้านใบไม้) ชุมชนรวมแปดพัฒนาP3-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 11 ชุมชนรวมแปดพัฒนาP4-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจ๊หงอก ชุมชนเนินบรรพตP1-2 20082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยทองสุข ชุมชนเนินบรรพตP2-2 20082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผุดผ่องใส ชุมชนเนินบรรพตP3-2 20082557.pdf

ผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าW1-1 19082557.pdf

ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่W2-1 19082557.pdf

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่องP1-1 29082557.pdfK-1-1 29082557.pdf

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 และซอยจันทสาโร (เลียบชายคลอง)P2-2 29082557.pdf

สอบราคาจัดซื้ัอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 13 จุดP3-2 29082557.pdfK-3-1-6.pdfK-3-2-18.pdfMAP.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.สมอเดี่ยว ชุมชนรวมแปดพัฒนาW-1 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างบ้านนายวีระ พูลกระจ่าง ชุมชนรวมแปดพัฒนาW-2 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.(บ้านใบไม้) ชุมชนรวมแปดพัฒนาW-3 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 11  ชุมชนรวมแปดพัฒนาW4 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เจ๊หงอก ชุมชนเนินบรรพตW-1 03092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข ชุมชนเนินบรรพตW-2 03092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บุญผ่องใส ชุมชนเนินบรรพตW-3 03092557.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท่้าที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-2 08092557.pdfK1-8 08092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่P1-1 10092557.pdf

ประกาศจ่้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ  ทศบาลตำบลบางเสร่  ประจำปีงบประมาณ 2558P2-2 10092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลตำบลบางเสร่  ประจำปีงบประมาณ 2558P3-2 10092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวสวนวาธารณะตลอดแนวชายหาดเขตเทศบาลตำบลบางเสร่P1-2 12092557.pdfW1-3 12092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่P2-1 12092557.pdfW2-2 12092557.pdf

ผลการสอบราคาซื้้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง W1-1 12092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอิกคอนกรึตถนนเทศบาล5 และซ.จันทสาโร (เลียบชายคลอง)W3-1 12092557.pdf

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 13 จุดW2-1 12092557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่Y1-1 23092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558W1-1 24092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558W2-1 24092557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุมชนจันทสาโรP1-2 25092557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านชัยพร ชุมชนเนินบรรพตP2-2 25092557.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงลประมาณ 2558R1-1- 25092557.pdf

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนนทางเท่้า ที่สาธารณะเทศ่บาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยระบบ e-AuctionK1-1 25092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 26092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่W2-1 26092557.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) WE-au 1-1 29092557

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่  เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558P p-t 30092557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุมชนจันทสาโรY1-1 08102557 (1).pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านขายยาชัยพร ชุมชนเนินบรรพตY1-2 08102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 2 )P1-1 09102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุมชนจันทสาโร (ครั้งที่ 2)P1-2 16102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านขายยาชัยพร ชุมชนเนินบรรพต (ครั้งที่ 2)P2-2 16102557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่2)Y1-1 17102557.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่3)P1-1 22102557.pdf

ประกาศการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 รายการPJ1-4 31102557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุนชนจันทสาโรW1-1 31102557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านขายยาชัยพร ชุมชนเนินบรรพตW2-1 31102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลังเล  ชุมชนท้ายบ้านP1-2 05112557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถตัดหญ้า)หมายเลขทะเบียน คต 853 ชลบุรีP2-2 05112557.pdfK2-3 05112557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่3)Y1-1 06112557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่4)P1-1 12112557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ลังเล ชุมชนท้ายบ้านW1-1 19112557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถตัดหญ้า) หมายเลขทะเบียน ตค 853 ชลบุรีW2-1 19112557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 4)W1-1 26112557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-2 08012558.pdfK-3 08012558.pdf

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-2 12012558+++.pdf.pdfK1-6 12012558.pdf

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 36 รายการP1-3 15012558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต  ซ.เทศบาล1  ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขุมวิท  หมู่ที่ 2     บ้านชุมชนเนินบรรพต  คำบลบางเสร่P1-2 20012558.pdf

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งP1-1 22012558.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุตัวถังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คันR1-1 30012558.pdf

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความบรรจุตัวถังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน K1-1 30012558.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซ.เทศบาล1  ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขุมวิท ม.2 บ้านชุมชนเนินบรรพต  ตำบลบางเสร่Y1-1 02022558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซ.เทศบาล1 ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขวิท ม.2 บ้านชุมชนเนินบรรพต ต.บางเสร่ (ครั้งที่2)P1-2 05022558.pdf

ผลการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยและอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุตัวถังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะมูลฝอย พร้อมถังขยะขนาด 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)W1-1 10022558(1).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.วรรัตน์  ม.5 ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีP1-2 20022558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอล ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีP2-2 20022558.pdf 

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล1 ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขุมวิท ม.2              บ้านชุมชนเนินบรรพต ต.บางเสร่(ครั้งที่2)W1-1 19022558.pdf

ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวรรัตน์  หมู่ที่5  ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีW1-1 09032558.pdf

ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ที่2  ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีW2-1 09032558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กP1-2 25032558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กW1-1 09042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.มาดี(บ้านตาไฮ้) ชุมชนจันทสาโรP1-2 27042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.เทศบาล10/2 (ซ.น้อมจิตร์)ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP2-2 27042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สมบัติ ชุมชนท้ายบ้านP3-2 27042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.มาดี3 (ช่วงที่2) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P4-2 27042558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.มาดี (บ้านตาไฮ้) ชุมชนจันทสาโรW1-1 14052558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.เทศบาล 10/2 (ซ.น้อมจิตร์) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW2-1 14052558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างุถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สมบัติ ชุมชนท้ายบ้าน W3-1 14052558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.มาดี 3 (ช่วงที่2) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W4-1 14052558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข (ช่วงที่2) ชุมชนเนินบรรพตP1-2 26052558.pdfN1-3 26052558-.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นิศาชล ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P2-2 26052558.pdfN2-3 26052558(1).pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการP3-3 26052558.pdfN3-3 26052558(1).pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 จุดP4-3 26052558.pdfN4-3 26052558-.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข(ช่วงที่2) ชุมชนเนินบรรพตK1-3 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นิศาชล ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์K2-3 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28  รายการK3-3 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 จุดK4-3 10062558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าไหว-ลุงชุม ชุมชนท้ายบ้านP1-2 10062558.pdfPK1-1 29052558.pdfN1-3 10062558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข (ช่วงที่2) ชุมชนเนินบรรพตW1-1 10062558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นิศาชล ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W2-1 10062558.pdf

ผลการสอบราคาซื้ัอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ W3-1 10062558.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุW4-1 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าไหว-ลุงชุม ชุมชนท้ายบ้านK-1 24062558.pdf 
ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าไหว-ลุงชุม ชุมชนท้ายบ้านW1-1 24062558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรีP1-6 10072558.pdfPK1-1 23072558.pdfN1-5 10072558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจา่รณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะมูลฝอยด้านท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรีK-1 24072558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะมูลฝอยด้านท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรีW1-1 24072558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน วิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-2 25082558.pdfTL1-4 25082558.pdf

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางในการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 25082558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.หลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-2 28082558.pdfTL1-4 28082558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซ.เทศบาล 7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาP2-2 28082558.pdfTL2-4 28092558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตP3-2 28082558.pdfTL3-4 28082558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเลือชาวบ้านสองชั้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)PE1-2 31082558.pdfTL 1-7 31082558.pdf

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางในกลางในการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้่า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 31082558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ฺกทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาด กวาดทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-8 01092558.pdfTL1-9 01092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559P1-2 02092558.pdfTL1-3 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559P2-2 02092558.pdf TL2-3 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่P3-1 02092558.pdfTL3-5 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่P4-2 02092558.pdfTL4-5 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P1-1 04092558.pdfTL1-7 04092558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P1-1 07092558.pdfTL1-3 07092558.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้่ออารีย์สัมพันธ์R1-1 18092558.pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์K1-1 18092558.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอประกวดราคา ด้วยระบบ e - Auction โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้น บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่R1-1 21092558.pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่K1-1 21092558.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอประกวดราคา ด้วยระบบ e - Auction โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559R1-1 22092558.pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนนทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559K1-1 22092558.pdf

ประกาศเทศบาล - เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559PT1-3 30092558-.pdf

ประกาศเทศบาล - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559P1 300925598__.pdf

ประกาศบริการตลาดกลางในการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อมซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 14102558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อมซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30PE1-2 15102558.pdfTLE1-5 15102558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 32 (ช่วงที่ 2 และช่วงที่่3 ) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกP1-2 26102558.pdfTL1-4 26102558(1).pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างเชื่อม ซ.เทศบาล 28-30 (ช่วงที่1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกK1-1 06112558.pdfTL1-3 11122558.pdfK1-6 11122558.pdfK7-10 11122558.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e - Auction โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกR1-1 06112558.pdf

ตกลงราคา - โครงการทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่TL1-4 13112558.pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดาวทอง1TL1-4 24112558.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร้่ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำงบประมาณ 2557P1-2 11122558(1).pdfTL1-3 11122558.pdfK1-6 11122558.pdfK7-10 11122558.pdf

ประกาศ - ประมูลให้เช่าร้านค้าเคลื่อนที่ริมถนนชายหาดบางเสร่ จำนวน 1 หลังP+K1-6 11122558.pdf

ประกาศ - ประมูลให้เช่าห้องน้ำจุดบริการท่องเที่ยวจำนวน 1 หลังP+K1-7 11122558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยร่วมสุข ชุมชนจันทสาโรP1-2 18122558.pdfTL1-4 18122558.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-2 22122558(1).pdfK1-6 22122558.pdfTL1-2 18122558.pdf

ประกาศ - ประมูลให้เข่าห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 1 หลังP+K1-7 25012559.pdf

ตกลงราคา - โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการTL+K1-6 15022559.pdf

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่1)TL1-4 17022559.pdf

ประกาศ - ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 68 รายการP+K1-4 24022559.pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มประมงเรือเล็กข้างคอนโด ชุมชนท้ายบ้านTL1-4 26022559.pdf  

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายเม้ยอุปถัมภ์ (ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้านTL1-4 26022559(1).pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 เชื่อม 5/4 (ต่อจากของเดิม) ชุมชนเนินบรรพตTL1-4 26022559+.pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมืองะรรม ชุมชนเนินบรรพตTL1-4 03032559.pdf

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าหมู่บ้านชื่นสุข ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์TL1-403032559_.pdf 

ตกลงราคา - โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 ชุมเนินบรรพตTL1-4 07032559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรัศมี ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P1-2 22032559(1).pdfTL1-4 22032559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 3 ชุมชนจันทสาโรP+K1-4 30062559.pdf

ผู้ให้บริการตลาดกลางในการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาด บางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 12072559.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาดบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-6 13072559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโร (แยกขวา1) ชุมชนท้ายบ้านP+K1 1-6 25072559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์(ตรง) ชุมชนท้ายบ้านP+K2 1-625072559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพงษ์สุขแยกขวา 3 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP+K3 1-6 25072559.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล1 เลียบชายหาดบางเสร่PR1-1 09082559.pdf

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาดK1-1 09082559.pdf

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางในการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ประจำปีงบประมาณ 2560(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)T1-1 30082559.pdf

ประกาศ - ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P+K 1-12 31082559.pdfTL+K1-12 31082559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560PT1-4 13092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมัจฉา ชุมชนจันทสาโรP+K1 1-6 14092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล10 (บริเวณทางผ่านร้านเจ๊สมถึงบ้านผู้ใหญ่วินัย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP+K2 1-6 14092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีใส ชุมชนท้ายบ้านPT1-6 20092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโรPT2-6 20092559.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมุูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560PR1-1 19092559.pdf

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560PK1-1 19092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และอุปกรณ์พร้อม่ติดตั้งPT1-4 27092559.pdfRK1-10 27092559.pdf

ยกเลิกประกาศ - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งCP1-1 06102559.pdf

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.