ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article

งบประมาณ ปี 2562

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 14122561.pdf เอกสารสอบ-62 ซื้อเสียงไร้สาย 20 จุด.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้นฯ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 06122561.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อ และ ผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PW-62 14112561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุดRG-62 09112561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 05112561.pdfปี 62 ขอเขตกวาดถนน 2 .pdfเอกสารสอบ-62 จ้างกวาดถนน(2) .pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดRG-62 29102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561RG-62 26102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาะารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่RG-62 25102561.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno-61 26 ต_ค_61.pdf

ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562P-62 รายงานการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย 2562 22102561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)Pe-bidding 62 11102561.pdfเอกสารสอบ 62-กวาดถนน.pdf

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-62 05102561.pdfเอกสารสอบ-62 ซื้อรถเครนฯ .pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่RG-62 02102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62-3 240961.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสาธารณะ และตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62-2 24092561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 24092561.pdf

 ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62_ 21092561.pdf

งบประมาณ ปี 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pno-61 27092561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3)RG-61 10092561.pdf

ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลงครั้งที่5)PP-61 17092561_.pdf

ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่5)PP-61 17092561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)Pe-bidding-61 ซ_คลังปลา 13092561.pdfเอกสารสอบราคาโครงการวางท่อเหลี่ยมฯ คสล_ซอยคลังปลา.pdf

ประกาศ+++การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดPP-61 11092561.pdf

ประกาศ  เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561PP-61 10092561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ)RG-61 31082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลาRG-61 20082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-8068RG-61 17082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก(ห้องบอลในร่มฯ จำนวน 1 ชุด)RG-61 28062561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างจัดทำคู่มือบริการประชาชน จำนวน 1,000 เล่มRG-61 18072561.pdf

ประกาศ  เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2561PP-61 17072561(1).pdf

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4)PP-61 17072561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง , วัสดุดับเพลิง จำนวน 6ื รายการRG-61 30052561.pdf

ประกาศทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)PP2561-1 18062561.pdf

ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง)PP2561-2 18062561.pdf

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)Pno-61 24042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ื 2)RG-61 22052561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561RG-61 1005 2561.pdf61 แผน(นม) - ประกาศแผน 15052561 .pdf

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเข้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-61 ซื้อรถบรรทุกเครน 08042561.pdfเอกสารสอบซื้อรเครน-08042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนจุุฬเทพ ชุมขนจันทสาโรRG-61 190461.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 (ชุมชนรวมแปดพัมนา)Pe-bidding-61 ซ_เทศ่บาล51.pdfเอกสารสอบปี61 - ซอยเทศบาล 5-1.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คันRG-61-1 11 042561.pdf

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง)ประกาศเปลี่ยนแปลง 61 - 31032561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPe-bidding-61ซ_ข้างโรงไฟฟ้าย่อยฯ.pdf เอกสารสอบ ซ_โรงไฟฟ้าย่อยฯ-04042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี(ครั้งที่2) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)RG-61-3 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)e-biddingRG-61-2 30032561.pdfRG-61 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/2 น้อมจิตร์ (แยกซ้าย3) (เสนอโดยชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)RG-61 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)RG-61 26032561(1).pdf

ประกาศ+++เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 21032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาRG-61-3 19032561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา1 ถึงซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโร(e-bidding)Pe-bidding-61 ซ_สู่นา1 -040425691.pdf ปร_4-5-ปี61 ซ_สู่นา 1.pdf  เอกสารสอบ-ซ_สู่นา1 ถึง ซ_ปัทมา 04042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สูู่นา 1  ถึงซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโร(e-bidding)RG61-2 19032561(1).pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน(e-bidding)Pe-bidding-61-ซ_โสมสุวรรณ์1-3 04042561.pdfเอกสารสอบราคา โครงการวางรางระบายน้ำฯ ซ_โสมสุวรรณ์_1-3.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน(e-bidding)RG61 19032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน) จำนวน 2 รายการRG61 16032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น โครงกรดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561RG61 06032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปูพื้นยางสังเคราะห์ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่RG61 28022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลบางเสร่ ทะเบียน ขม 5809 ชลบุรีRG-61-2 27022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์เพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่RG61 27022561.pdf

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-bidding-61 20022561.pdf-ขอบเขตงาน-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรภบรรทุกขยะ 83-4287.pdf-ปี61 เอกสารสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-4287.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ)(e-bidding)Pno61-16022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068RG61 15022561.pdf-ขอบเขตงานซ่อม - 83-8068 - 15022561.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-1 01022561.pdfขอบเขตงานรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ.pdfหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ(รถเครน).pdfเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครนฯ.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561RG61-2 22012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ)RG61 22012561.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno - 15012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)RG61 12012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG61 11012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561RG61 - 04012561.pdf

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโรแยกขวา (ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding2 03012561.pdf

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding 1 03012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561RG61 - ซ่อมรถบรรทุกขยะ 27122560.pdfRG61 - ขอบเขตซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG2 - 13122560(1).pdfปร_4,5 ซ_พูนศรี.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.จันทสาโยแยกขวา(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG1 - 13122560.pdfปร_4,5 ซ_จันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม).pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงชนะ ชุมชนรวมแปดพัฒนาRG1-2-2 12122560.pdf

ประกาศ +++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 32(แยกขวา) ชุมชนเกล็ดแก้วยห้วยลึกRG1-2 12122560.pdf

ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประ่่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PP2561 1-5 29112560.pdf

ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 29112560(1).pdf

ประกาศ - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PP2561 1-4 29102560.pdfPB2561 1-4 29102560.pdfWD2 2561 1-20.pdfWD2 2561 21-35.pdf

ประกาศ - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 29092561.pdf

ประกาศ - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) เพิ่มเติม 1PEGP-2561 04102560.pdf

ประกาศ - ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ ชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PEB1-12 04102560(1).pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน  ทางเท้าฯRG1-2 04102560.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีการศึกษา 2/2560RG1-2 24102560.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++