ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article

งบประมาณ ปี 2562

ราคากลาง++กำหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ(วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09092562.pdf

ราคากลาง++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 4)(วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 พื้นที่กำจัดขยะ (ครั้งที่4) 29082562.pdf

ราคากลาง++กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานวิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ปรับปรุงไฟฟ้าในอาคาร 28082562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingW-62 ผู้มายื่น+ผู้มาซื้อ 09082562.pdf

ราคากลาง++จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ ถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 40 ลิตร จำนวน 15 ใบ(วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ถังขยะ 06082562.pdf

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-62 30072562(1).pdfเอกสารสอบ-62 CCTV 45 ตัว.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1 (ช่วงที่3) (เสนอโดยชุมขนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 23072562--.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1 (ช่วงที่1) (เสนอโดยชุมขนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 23072562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-62 กล้องวงจรปิด 18072562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาโครงการต่อเติมที่บังแดดและห้องเก็บของอุปกรณ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ต่อเติมที่บังแดด 08072562.pdf

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 3) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 090625622.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล91(ช่วง3).pdf

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 1) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 09062562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล91(ช่วง1).pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 3) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-62 ซ_เทศบาล91(ช่วงที่3) 240625622.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 1) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-62 ซ_เทศบาล 91(ช่วง1) 24062562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมขนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingW-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 12062562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 3 )RG-62 ปรับปรุงบ่อยขยะ(3) 11062562.pdf

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 30052562.pdf เอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล 28(ร่วมมิตร1).pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ +ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9 (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+ซื้อ 21052562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนซอยตาลหวาน (ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์) (วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 ซ_ตาลหวาน 10052562.pdf

ราคากลาง++จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5/17 (มาดี) (ชุมชนจันทสาโร) (วิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 07052562.pdf

ราคากลาง++โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-62 10052562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้องถนน คสล. ซอยเทศบาล9 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 08052562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล9.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายืน+ซื้อ 03052562 .pdf

ราคากลาง++โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 9 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-62 24042562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 (ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 23042562.pdfเอกสารสอบ-62 ซอยเทศบาล 10.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯ(วิธีคัดเลือก)W-62 ผู้มายื่น 18042562.pdf

ราคากลาง++จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออกแบบใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)RG-62 17042562.pdf

ราคากลาง++โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่น (วิธีคัดเลือก)RG-62 03042562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลทฺติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10RG-62 25032562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 ผู้มายื่น+มาซื้อ 21032562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล หนังสือรายงานกิจการของเทศบาล จำนวน 2,000 เล่มRG-62 19032562.jpg

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ้่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯPno-62 19032562.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสื่่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯW-62 ผู้มาซื้อ 19032562(1).pdf

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 12032562.pdfเอกสารสอบ-62 ซื้อรถยนต์(กระบะ).pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)RG-62 11032562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯPe-62 06032562.pdf เอกสารสอบ-62 ปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรฯ.pdf

ประกาศ--รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (แยกขวา 2 ) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingXW-62 ผู้มายื่น+มาซื้อ 15022562pdf.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯRG-62 15022562.pdf ปร_4,5 - ปี 62ซ่อมแซมฉาบผิวจราจร .pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องRG-62 07022562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (แยกขวา 2) ชุมชนเกล็๋ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-62 06022562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_เทศบาล 32 (แยกขวา 2).pdf

ประกาศ---รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซองประกวดราคา โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 ผู้มายื่นข้อเสนอ+ผู้มาซื้อซอง 01022562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว้่า 42 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 29012562 .pdf

แบบรายงานสรุปโครงการเพิ่อพิจารณาความเหมาะสมชอคุณลักษณะเฉพาะและราคา โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน งบประมาณ 2562RG-62 คอมฯสำนักงาน ปี 2562.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding)Pe-62 23012562.pdfเอกสารสอบ-62 ซ_คลังปลา.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลาง+คุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คันRG-62 22012562__.pdf

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 44 รายการPC-62 ขายทอดตลาด 44 รายการ 22012562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล32 (แยกขวา 2) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)RG-62 16012562.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงกรติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno-62 03012562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562RG-62 02012562.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-62 281261-.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อ และ ผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PW-62 26122561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 14122561.pdf เอกสารสอบ-62 ซื้อเสียงไร้สาย 20 จุด.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้นฯ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 06122561.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อ และ ผู้มายื่นข้อเสนอ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PW-62 14112561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุดRG-62 09112561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-62 05112561.pdfปี 62 ขอเขตกวาดถนน 2 .pdfเอกสารสอบ-62 จ้างกวาดถนน(2) .pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดRG-62 29102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561RG-62 26102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาะารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่RG-62 25102561.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno-61 26 ต_ค_61.pdf

ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562P-62 รายงานการปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย 2562 22102561.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 (e-bidding)Pe-bidding 62 11102561.pdfเอกสารสอบ 62-กวาดถนน.pdf

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-62 05102561.pdfเอกสารสอบ-62 ซื้อรถเครนฯ .pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่RG-62 02102561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62-3 240961.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสาธารณะ และตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62-2 24092561.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62 24092561.pdf

 ประกาศ++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562RG-62_ 21092561.pdf

งบประมาณ ปี 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pno-61 27092561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 3)RG-61 10092561.pdf

ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลงครั้งที่5)PP-61 17092561_.pdf

ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่5)PP-61 17092561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)Pe-bidding-61 ซ_คลังปลา 13092561.pdfเอกสารสอบราคาโครงการวางท่อเหลี่ยมฯ คสล_ซอยคลังปลา.pdf

ประกาศ+++การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดPP-61 11092561.pdf

ประกาศ  เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561PP-61 10092561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ)RG-61 31082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลาRG-61 20082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-8068RG-61 17082561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก(ห้องบอลในร่มฯ จำนวน 1 ชุด)RG-61 28062561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างจัดทำคู่มือบริการประชาชน จำนวน 1,000 เล่มRG-61 18072561.pdf

ประกาศ  เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2561PP-61 17072561(1).pdf

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4)PP-61 17072561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง , วัสดุดับเพลิง จำนวน 6ื รายการRG-61 30052561.pdf

ประกาศทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)PP2561-1 18062561.pdf

ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง)PP2561-2 18062561.pdf

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)Pno-61 24042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ื 2)RG-61 22052561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561RG-61 1005 2561.pdf61 แผน(นม) - ประกาศแผน 15052561 .pdf

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเข้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-61 ซื้อรถบรรทุกเครน 08042561.pdfเอกสารสอบซื้อรเครน-08042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนจุุฬเทพ ชุมขนจันทสาโรRG-61 190461.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 (ชุมชนรวมแปดพัมนา)Pe-bidding-61 ซ_เทศ่บาล51.pdfเอกสารสอบปี61 - ซอยเทศบาล 5-1.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คันRG-61-1 11 042561.pdf

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง)ประกาศเปลี่ยนแปลง 61 - 31032561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPe-bidding-61ซ_ข้างโรงไฟฟ้าย่อยฯ.pdf เอกสารสอบ ซ_โรงไฟฟ้าย่อยฯ-04042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี(ครั้งที่2) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)RG-61-3 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)e-biddingRG-61-2 30032561.pdfRG-61 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/2 น้อมจิตร์ (แยกซ้าย3) (เสนอโดยชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)RG-61 27032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)RG-61 26032561(1).pdf

ประกาศ+++เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 21032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาRG-61-3 19032561.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา1 ถึงซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโร(e-bidding)Pe-bidding-61 ซ_สู่นา1 -040425691.pdf ปร_4-5-ปี61 ซ_สู่นา 1.pdf  เอกสารสอบ-ซ_สู่นา1 ถึง ซ_ปัทมา 04042561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สูู่นา 1  ถึงซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโร(e-bidding)RG61-2 19032561(1).pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน(e-bidding)Pe-bidding-61-ซ_โสมสุวรรณ์1-3 04042561.pdfเอกสารสอบราคา โครงการวางรางระบายน้ำฯ ซ_โสมสุวรรณ์_1-3.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน(e-bidding)RG61 19032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน) จำนวน 2 รายการRG61 16032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น โครงกรดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561RG61 06032561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปูพื้นยางสังเคราะห์ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่RG61 28022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลบางเสร่ ทะเบียน ขม 5809 ชลบุรีRG-61-2 27022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์เพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่RG61 27022561.pdf

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Pe-bidding-61 20022561.pdf-ขอบเขตงาน-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรภบรรทุกขยะ 83-4287.pdf-ปี61 เอกสารสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-4287.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคฯ)(e-bidding)Pno61-16022561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068RG61 15022561.pdf-ขอบเขตงานซ่อม - 83-8068 - 15022561.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding-1 01022561.pdfขอบเขตงานรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ.pdfหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ(รถเครน).pdfเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครนฯ.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561RG61-2 22012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ)RG61 22012561.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pno - 15012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)RG61 12012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG61 11012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 8 ล้อ 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561RG61 - 04012561.pdf

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโรแยกขวา (ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding2 03012561.pdf

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Pe-bidding 1 03012561.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561RG61 - ซ่อมรถบรรทุกขยะ 27122560.pdfRG61 - ขอบเขตซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG2 - 13122560(1).pdfปร_4,5 ซ_พูนศรี.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.จันทสาโยแยกขวา(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG1 - 13122560.pdfปร_4,5 ซ_จันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม).pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงชนะ ชุมชนรวมแปดพัฒนาRG1-2-2 12122560.pdf

ประกาศ +++กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 32(แยกขวา) ชุมชนเกล็ดแก้วยห้วยลึกRG1-2 12122560.pdf

ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประ่่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PP2561 1-5 29112560.pdf

ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 29112560(1).pdf

ประกาศ - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PP2561 1-4 29102560.pdfPB2561 1-4 29102560.pdfWD2 2561 1-20.pdfWD2 2561 21-35.pdf

ประกาศ - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)PEGP-2561 29092561.pdf

ประกาศ - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) เพิ่มเติม 1PEGP-2561 04102560.pdf

ประกาศ - ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ ชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PEB1-12 04102560(1).pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน  ทางเท้าฯRG1-2 04102560.pdf

ประกาศ+++กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีการศึกษา 2/2560RG1-2 24102560.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

งบประมาณ ปี 2560

ประกาศ -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560PP1-3 30092559-.pdf

ประกาศ - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560P1-1 03102559.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างข้านคูณสุข 1 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPT1-6 11112559.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน น.อ.สมชาย( แยกขวา 1 ) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาPT 2-6 11112559.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)P1-15 28112559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยเทศบาล 19 ชุมชนรวมแปดพัฒนาPT 1-6 14122559.pdf

ประกาศ - ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 60 รายการ งบประมาณ 2559PJ 1-5 10012560.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านP1-6 13012560.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสินสงวน (ต่อจากของเดิม) ชุมชนจันทสาโรP2-6 13012560.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดงกล้วย ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-6 27012560.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-7 08022560.pdf

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่ออระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 9 ชุมชนรวมแปดพัฒนา(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-6 08032560.pdfRA1-2 05042560.pdf

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 9/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-6 20032560(1).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซ.เพิ่มสินกับซ.เทศบาล20(กมลสุข) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกP2-6 20032560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านสิริศา 5,7 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP1-6 28032560(1).pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์ิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา  ด้วยระบบ e-Auction  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาPR1-1 29032560.pdf

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาK1-1 29032560.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560P1-4 05042560.pdfRA1-2 05042560.pdfK1-9 05042560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยฟ้าใส ชุมชนจันทสาโรP1-6 18042560.pdf

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ (ครั้งที่2)P1-4 26042560.pdf 

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P1-5 03052560.pdf

ตกลงราคา - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดจืดฯ สำหรับโรงเรียนชุมชนบางเสร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 2 แห่งP1-2 11052560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผาสุก ชุมชนท้ายบ้านP1-4 18052560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมารถบัสปรับอากาศฯ  โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 คัน 2 วันP1-2 23052560.pdf 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 5/7-1 (ซอยก๋วยเตี๋ยวเป็ด) ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-6 29052560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลุงเล้ง ชุมชนเอื่้ออารีย์สัมพันธ์P1-4 08062560.pdf

ตกลงราคา - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะ 660 ลิตร และ 240 ลิตร จำนวน 2 รายการP1-7 14072560.pdf

ขอยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยฟ้าใส ชุมชนจันทสาโรCC1-1 17072560.pdf

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยผาสุกแยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านRG-60 07082560.pdf

ขอยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านสิริศา 5,7 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกCC1-1 08082560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยผาสุกแยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านP1-6 15082560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 16(ทรงพล) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP1-6 17082560.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 34 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP1-6 21082560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมา ซ่อมแซม ระบบสัญญาณเสียงไร้สายP1-5 21082560.pdf

ตกลงราคา - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560P1-6 22082560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบางเสร่TL1-4 04092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL1-5 13092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างซ่อมแซมคันคลองห้วยลึก (ราคากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL1-5 14092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ขุมขนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL1-5 25092560.pdf

ตกลงราคา - จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงTL 1-4 22092560.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PK2561 - 1-2 22092560.pdf 

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)KT2561 - 1-4 28092560.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสารธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561PK2561 - 1-2 29092560.pdf

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)KT2561 1-5 29092560.pdf

จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)KT1-8 29092560.pdf

ประกาศ++กำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2561PK1-2 29092560.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผลประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 1 31102556.pdf
ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 9/3 หมู่บ้าน่่ร้อยหลังฯ  1 07112556 1.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายท่อน้ำ ซอยเทศบาล 18(แยกบ้านอาจารย์บุญเรือง)ชุมชนเกล็กแก้ว-ห้วยลึกP 2-1 22112556.pdf P 2-2 22112556.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาย 18 (พงษ์สุขแยกขวา 2)ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP 3-1 22112556.pdf P 3-2 22112556.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.ซอยเทศบาล 18 (พงษ์สุขแยกซ้าย1) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP 4-1 22112556.pdf P 4-2 22112556.pdf
ผลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งW 1-1 19112556.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. ซ.เทศบาล18(พงษ์สุขแยกขวา 2) ชุมชนเกล็กแก้ว-ห้วยลึกW 1-1 11122556.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซ.เทศบาล18 (พงษ์สุขแยกซ้าย1) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW 2-1 11122556.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต พร้อมรางระบายน้ำ ซ.เทศบาล18 (แยกบ้านอาจารย์บุญเรือง) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW 3-1 11122556.pdf

ประกาศสอบราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่P 1 02012557.pdf  P 2 02012557.pdf  P 3 02012557.pdf  P 4 02012557.pdf  P 5 02012557.pdf  P 6 02012557.pdf  P 7 02012557.pdf  P 8 02012557.pdf  P 9 02012557.pdf  P 10 02012557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุตซอลและโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุตบอลP 1-1 10012557.pdf P 1-2 10012557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุP 1-1 16012557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่P 2-1 16012557.pdf   P 2-2 16012557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกรรมการชุมชน อสม.  อปพร.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557P 3-1 16012557.pdf   P 3-2 16012557.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 12  ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา  (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P 1-1 22012557.pdf  P 1-2 22012557.pdf

ผลประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุุตซอลและโครงการติดตั้งตาข่ายกั้นสนามฟุตบอลW 1-1 24012557.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุW 1-1 30012557.pdf

ผลการสอบราคาค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่W 2-1 30012557.pdf

ผลการสอบราคาค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกรรมการชุมชน อสม. อปพร. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557W 3-1 30012557.pdf

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่๒)  ขุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P 1-1 10022557.pdf  P 1-2 10022557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่๓) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P 2-1 10022557.pdf  P 2-2 10022557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่2) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W 1-1 25022557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านชื่นสุข(ช่วงที่3) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W 2-1 25022557.pdf    

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา 2 ชุมชนจันทสาโรP 1-2 25032557.pdf

2-1 30062557.pdf

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างตลาดนัด ชุมชนเนินบรรพตP3-2 25032557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สู่นา 2  ชุมชนจันทสาโรW3-1 10042557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ต้นข้าว ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W 1-1 10042557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างตลาดนัด  ชุมชนเนินบรรพตW2-1 10042557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-15 30042557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 6959 ชลบุรีP2-3 30042557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศลาล 10/2(บ้าน น.อ.สมชาย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP 1-2 14052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 10/2 (แยกซ้ายแรก) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP2-2 14052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอยเทศบาล 14 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP3-2 14052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน บย 83-4287 ชลบุรีP4-2 14052557.pdfK 1-2 14052557.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินW 1-2 19052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 6959 ชลบุรีW2-2 19052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรีW1-1 28052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล14 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW 2-1 28052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร่้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 10/2 (แยกซ้าย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW 3-1 28052557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 10/2 (บ้าน น.อ.สมชาย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW 4-1 28052557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/1 (ซ.49) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP1-2 20062557(1).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสมทรง ชุมชนท้ายบ้านP2-2 20062557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยเชื่อมซอย 5/2 และ 5/4 ชุมชนเนินบรรพตP3-2 20062557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ศาลเจ้าปู่ขาว ชุมชนจันทสาโร1-1.pdf1-2.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2-1 30062557.pdf2-2 30062557.pdf2-3 30062557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2557P3-1 30062557.pdfP3-2 30062557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 10/1 (ซ.49) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW2-1 04072557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงกาารก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สมทรง ชุมชนท้ายบ้านW3-1 04072557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำโดยเชื่อม ซ.5/2 และ 5/4 ชุมชนเนินบรรพตW1-1 04072557.pdf

 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ศาลเจ้าปู่ขาว ชุมชนจันทสาโรW-1-1 16072557.pdf

 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุW2-1 16072557.pdf

 ผลกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ประจำปีงบประมาณ 2557W3-1 16072557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าP 1-2 01082557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P2-7 01082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสมอเดี่ยว ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายวีระ พูลกระจ่าง ชุมชนรวมแปดพัฒนาP2-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย(บ้านใบไม้) ชุมชนรวมแปดพัฒนาP3-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 11 ชุมชนรวมแปดพัฒนาP4-2 14082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจ๊หงอก ชุมชนเนินบรรพตP1-2 20082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยทองสุข ชุมชนเนินบรรพตP2-2 20082557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผุดผ่องใส ชุมชนเนินบรรพตP3-2 20082557.pdf

ผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าW1-1 19082557.pdf

ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่W2-1 19082557.pdf

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่องP1-1 29082557.pdfK-1-1 29082557.pdf

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 และซอยจันทสาโร (เลียบชายคลอง)P2-2 29082557.pdf

สอบราคาจัดซื้ัอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 13 จุดP3-2 29082557.pdfK-3-1-6.pdfK-3-2-18.pdfMAP.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.สมอเดี่ยว ชุมชนรวมแปดพัฒนาW-1 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างบ้านนายวีระ พูลกระจ่าง ชุมชนรวมแปดพัฒนาW-2 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.(บ้านใบไม้) ชุมชนรวมแปดพัฒนาW-3 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 11  ชุมชนรวมแปดพัฒนาW4 28082557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เจ๊หงอก ชุมชนเนินบรรพตW-1 03092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข ชุมชนเนินบรรพตW-2 03092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.บุญผ่องใส ชุมชนเนินบรรพตW-3 03092557.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท่้าที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-2 08092557.pdfK1-8 08092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่P1-1 10092557.pdf

ประกาศจ่้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ  ทศบาลตำบลบางเสร่  ประจำปีงบประมาณ 2558P2-2 10092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลตำบลบางเสร่  ประจำปีงบประมาณ 2558P3-2 10092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวสวนวาธารณะตลอดแนวชายหาดเขตเทศบาลตำบลบางเสร่P1-2 12092557.pdfW1-3 12092557.pdf

ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่P2-1 12092557.pdfW2-2 12092557.pdf

ผลการสอบราคาซื้้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง W1-1 12092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอิกคอนกรึตถนนเทศบาล5 และซ.จันทสาโร (เลียบชายคลอง)W3-1 12092557.pdf

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 13 จุดW2-1 12092557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่Y1-1 23092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558W1-1 24092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558W2-1 24092557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุมชนจันทสาโรP1-2 25092557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านชัยพร ชุมชนเนินบรรพตP2-2 25092557.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงลประมาณ 2558R1-1- 25092557.pdf

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนนทางเท่้า ที่สาธารณะเทศ่บาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยระบบ e-AuctionK1-1 25092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 26092557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่W2-1 26092557.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) WE-au 1-1 29092557

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่  เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558P p-t 30092557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุมชนจันทสาโรY1-1 08102557 (1).pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านขายยาชัยพร ชุมชนเนินบรรพตY1-2 08102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 2 )P1-1 09102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุมชนจันทสาโร (ครั้งที่ 2)P1-2 16102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านขายยาชัยพร ชุมชนเนินบรรพต (ครั้งที่ 2)P2-2 16102557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่2)Y1-1 17102557.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่3)P1-1 22102557.pdf

ประกาศการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 รายการPJ1-4 31102557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สินสงวน ชุนชนจันทสาโรW1-1 31102557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านขายยาชัยพร ชุมชนเนินบรรพตW2-1 31102557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลังเล  ชุมชนท้ายบ้านP1-2 05112557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถตัดหญ้า)หมายเลขทะเบียน คต 853 ชลบุรีP2-2 05112557.pdfK2-3 05112557.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่3)Y1-1 06112557.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่4)P1-1 12112557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ลังเล ชุมชนท้ายบ้านW1-1 19112557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถตัดหญ้า) หมายเลขทะเบียน ตค 853 ชลบุรีW2-1 19112557.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการดูแลสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 4)W1-1 26112557.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-2 08012558.pdfK-3 08012558.pdf

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-2 12012558+++.pdf.pdfK1-6 12012558.pdf

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 36 รายการP1-3 15012558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต  ซ.เทศบาล1  ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขุมวิท  หมู่ที่ 2     บ้านชุมชนเนินบรรพต  คำบลบางเสร่P1-2 20012558.pdf

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งP1-1 22012558.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุตัวถังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คันR1-1 30012558.pdf

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความบรรจุตัวถังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน K1-1 30012558.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซ.เทศบาล1  ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขุมวิท ม.2 บ้านชุมชนเนินบรรพต  ตำบลบางเสร่Y1-1 02022558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซ.เทศบาล1 ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขวิท ม.2 บ้านชุมชนเนินบรรพต ต.บางเสร่ (ครั้งที่2)P1-2 05022558.pdf

ผลการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยและอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุตัวถังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะมูลฝอย พร้อมถังขยะขนาด 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)W1-1 10022558(1).pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.วรรัตน์  ม.5 ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีP1-2 20022558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอล ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีP2-2 20022558.pdf 

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล1 ตลาดสุขาภิบาลบางเสร่-ถนนสุขุมวิท ม.2              บ้านชุมชนเนินบรรพต ต.บางเสร่(ครั้งที่2)W1-1 19022558.pdf

ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวรรัตน์  หมู่ที่5  ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีW1-1 09032558.pdf

ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ที่2  ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรีW2-1 09032558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กP1-2 25032558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กW1-1 09042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.มาดี(บ้านตาไฮ้) ชุมชนจันทสาโรP1-2 27042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.เทศบาล10/2 (ซ.น้อมจิตร์)ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP2-2 27042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สมบัติ ชุมชนท้ายบ้านP3-2 27042558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.มาดี3 (ช่วงที่2) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P4-2 27042558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.มาดี (บ้านตาไฮ้) ชุมชนจันทสาโรW1-1 14052558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.เทศบาล 10/2 (ซ.น้อมจิตร์) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW2-1 14052558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างุถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สมบัติ ชุมชนท้ายบ้าน W3-1 14052558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.มาดี 3 (ช่วงที่2) ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W4-1 14052558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข (ช่วงที่2) ชุมชนเนินบรรพตP1-2 26052558.pdfN1-3 26052558-.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นิศาชล ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P2-2 26052558.pdfN2-3 26052558(1).pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการP3-3 26052558.pdfN3-3 26052558(1).pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 จุดP4-3 26052558.pdfN4-3 26052558-.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข(ช่วงที่2) ชุมชนเนินบรรพตK1-3 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นิศาชล ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์K2-3 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28  รายการK3-3 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 จุดK4-3 10062558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าไหว-ลุงชุม ชุมชนท้ายบ้านP1-2 10062558.pdfPK1-1 29052558.pdfN1-3 10062558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ทองสุข (ช่วงที่2) ชุมชนเนินบรรพตW1-1 10062558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นิศาชล ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W2-1 10062558.pdf

ผลการสอบราคาซื้ัอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ W3-1 10062558.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุW4-1 10062558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าไหว-ลุงชุม ชุมชนท้ายบ้านK-1 24062558.pdf 
ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าไหว-ลุงชุม ชุมชนท้ายบ้านW1-1 24062558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรีP1-6 10072558.pdfPK1-1 23072558.pdfN1-5 10072558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจา่รณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะมูลฝอยด้านท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรีK-1 24072558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะมูลฝอยด้านท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรีW1-1 24072558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน วิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-2 25082558.pdfTL1-4 25082558.pdf

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางในการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 25082558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.หลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนาP1-2 28082558.pdfTL1-4 28082558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซ.เทศบาล 7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาP2-2 28082558.pdfTL2-4 28092558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตP3-2 28082558.pdfTL3-4 28082558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเลือชาวบ้านสองชั้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)PE1-2 31082558.pdfTL 1-7 31082558.pdf

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางในกลางในการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้่า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 31082558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ฺกทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกขนรักษาความสะอาด กวาดทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-8 01092558.pdfTL1-9 01092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559P1-2 02092558.pdfTL1-3 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559P2-2 02092558.pdf TL2-3 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่P3-1 02092558.pdfTL3-5 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่P4-2 02092558.pdfTL4-5 02092558.pdf

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P1-1 04092558.pdfTL1-7 04092558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่P1-1 07092558.pdfTL1-3 07092558.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้่ออารีย์สัมพันธ์R1-1 18092558.pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์K1-1 18092558.pdf

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอประกวดราคา ด้วยระบบ e - Auction โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้น บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่R1-1 21092558.pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่K1-1 21092558.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอประกวดราคา ด้วยระบบ e - Auction โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559R1-1 22092558.pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนนทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559K1-1 22092558.pdf

ประกาศเทศบาล - เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559PT1-3 30092558-.pdf

ประกาศเทศบาล - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559P1 300925598__.pdf

ประกาศบริการตลาดกลางในการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อมซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 14102558.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อมซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30PE1-2 15102558.pdfTLE1-5 15102558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 32 (ช่วงที่ 2 และช่วงที่่3 ) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกP1-2 26102558.pdfTL1-4 26102558(1).pdf

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างเชื่อม ซ.เทศบาล 28-30 (ช่วงที่1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกK1-1 06112558.pdfTL1-3 11122558.pdfK1-6 11122558.pdfK7-10 11122558.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e - Auction โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกR1-1 06112558.pdf

ตกลงราคา - โครงการทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่TL1-4 13112558.pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดาวทอง1TL1-4 24112558.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร้่ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำงบประมาณ 2557P1-2 11122558(1).pdfTL1-3 11122558.pdfK1-6 11122558.pdfK7-10 11122558.pdf

ประกาศ - ประมูลให้เช่าร้านค้าเคลื่อนที่ริมถนนชายหาดบางเสร่ จำนวน 1 หลังP+K1-6 11122558.pdf

ประกาศ - ประมูลให้เช่าห้องน้ำจุดบริการท่องเที่ยวจำนวน 1 หลังP+K1-7 11122558.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยร่วมสุข ชุมชนจันทสาโรP1-2 18122558.pdfTL1-4 18122558.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันP1-2 22122558(1).pdfK1-6 22122558.pdfTL1-2 18122558.pdf

ประกาศ - ประมูลให้เข่าห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 1 หลังP+K1-7 25012559.pdf

ตกลงราคา - โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการTL+K1-6 15022559.pdf

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่1)TL1-4 17022559.pdf

ประกาศ - ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 68 รายการP+K1-4 24022559.pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มประมงเรือเล็กข้างคอนโด ชุมชนท้ายบ้านTL1-4 26022559.pdf  

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายเม้ยอุปถัมภ์ (ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้านTL1-4 26022559(1).pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 เชื่อม 5/4 (ต่อจากของเดิม) ชุมชนเนินบรรพตTL1-4 26022559+.pdf

ตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมืองะรรม ชุมชนเนินบรรพตTL1-4 03032559.pdf

ตกลงราคา - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าหมู่บ้านชื่นสุข ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์TL1-403032559_.pdf 

ตกลงราคา - โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 ชุมเนินบรรพตTL1-4 07032559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรัศมี ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์P1-2 22032559(1).pdfTL1-4 22032559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 3 ชุมชนจันทสาโรP+K1-4 30062559.pdf

ผู้ให้บริการตลาดกลางในการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาด บางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-1 12072559.pdf

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาดบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P1-6 13072559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโร (แยกขวา1) ชุมชนท้ายบ้านP+K1 1-6 25072559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์(ตรง) ชุมชนท้ายบ้านP+K2 1-625072559.pdf

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพงษ์สุขแยกขวา 3 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกP+K3 1-6 25072559.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล1 เลียบชายหาดบางเสร่PR1-1 09082559.pdf

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาดK1-1 09082559.pdf

ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางในการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ประจำปีงบประมาณ 2560(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)T1-1 30082559.pdf

ประกาศ - ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)P+K 1-12 31082559.pdfTL+K1-12 31082559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560PT1-4 13092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมัจฉา ชุมชนจันทสาโรP+K1 1-6 14092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล10 (บริเวณทางผ่านร้านเจ๊สมถึงบ้านผู้ใหญ่วินัย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาP+K2 1-6 14092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีใส ชุมชนท้ายบ้านPT1-6 20092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโรPT2-6 20092559.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอการประมุูลประกวดราคา ด้วยระบบ e-Auction โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560PR1-1 19092559.pdf

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560PK1-1 19092559.pdf

ประกาศ - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และอุปกรณ์พร้อม่ติดตั้งPT1-4 27092559.pdfRK1-10 27092559.pdf

ยกเลิกประกาศ - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งCP1-1 06102559.pdf

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.